بازي با الريان در سالگرد برد مقابل السد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پرســپوليس و الريــان ديروز در چهــل و چهارميــن ســالگرد اولين رويارويي فوتبال دو كشــور به مصاف يكديگر رفتند ديداري كه پرسپوليس در جريان تــور عربي خود انجام داد و اتفاقا در آن به پيروزي رسيده بود.

اوليــن رويارويي فوتبــال ايران و قطر به 2۴ اسفند سال 5۱ يگرددبرم كه سرخپوشــان در دوحه برابر السد قــرار گرفتند و در جريــان يك ديدار دوســتانه در چارچــوب تــور عربي پرســپوليس به پيروزي ۳ بر 2 دست پيدا كردند. در اين بازي زنده ياد صفر ايرانپاك گل(2) و رضا وطنخواه براي پرسپوليس گلزني كردند. نكته جالب توجه اينكه سال 5۱ نيز جزو هايسال كبيسه بود.

تور عربي پرسپوليس در پي دعوت چهار كشور عربســتان، قطر، كويت و لبنان براي سفر قهرمان ايران و انجام بازي با هايباشــگاه آن كشورها انجام شــد. سفر پرسپوليس مانند سفر اخير پرسپوليس كه يكشنبه عازم دوحه شد از 22 اســفند و از قطر آغاز شد و بعد از بازي با ريســينگ كلاب لبنان در ۶ فروردين 52 به پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.