نفت هم قرباني الرياضي شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در روز دوم هايرقابت بسكتبال هايباشگاه غرب آسيا هر سه نماينده ايران بــه ميدان رفتنــد. دو نماينده خوزســتاني ايــران كــه در روز اول يهاباز هم به ميدان رفتند و يك برد و يك باخت را تجربه كردند و حالا در روز دوم شيميدر هم پس از استراحت در روز دوم به ميدان رفتند.

تيم نفت آبــادان كه در روز اول اين هابازي رام ا... فسلطين را شكست داده بــود، در بازي دوم خــود برابر الرياضي قــرار گرفت. الرياضي كه در بازي قبلي خود پتروشيمي را از پيش رو برداشــته بود، اين بار نفت آبادان را هم شكســت داد تا ياشصدرنشين را در اين گروه قطعــي كند. يهانفت با اينكه نسبت به پترو جدال پاياپاي تــري را برابــر حريف انجــام دادند، نتوانســتند حريــف قدرتمند خود را شكســت دهند. هانفتي در اين ديدار 73 بر 65 به الرياضي باختند.

تيــم بســكتبال پتروشــيمي بندرامــام اما در دوميــن ديدار خود مقابل نماينده فلســطين به پيروزي رســيد. در ادامه روز دوم مســابقات بســكتبال غرب آســيا، پتروشيمي بندرامام، نماينده كشــورمان مقابل رام ا... فلســطين بــه ميدان رفت كه شــاگردان شــاهين طبع توانســتند حريف نه چندان مطرح خود را 100 بر 67 شكست دهند.

تيم بســكتبال شيميدر، سومين نماينــده كشــورمان در مســابقات هايباشگاه غرب آسيا هم در نخستين بازي خود امشب مقابل المينا عراق به ميدان رفت كه در اين بازي يك طرفه توانســت 102 بر 67 به برتري برسد. ديگر تيم گروه ســه تيمي شيميدر، ساجس لبنان است كه شيميدر بايد براي سر گروهي با آن رقابت كند.

در پايان اين هارقابت ســه تيم برتــر غرب آســيا راهــي هايرقابت ههايباشگا آسيا شوند.مي سه تيمي كه البتــه نبايد جزو كشــور واحدي باشــند و اگر مهاييتي از يك كشور يكســان در بين سه تيم وجود داشته باشــند، مهايتي چهارم به بعد راهي جام هاباشگاه خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.