چاچيچ: ترجيح دهممي بازهم در ايران بازي كنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بازيكــن مونته نگرويــي تيم بانك سرمايه با ابراز رضايت از عملكردش در ليگ برتر، امكانات اين باشــگاه را قابل مقايسه با ههايباشگا اروپايي دانست.

چاچيچ درباره پيــروزي بر پيكان در ديــدار پاياني و قهرمانــي در ليگ برتــر واليبــال، :گفت بازي« ســختي بود. همانطور كه انتظار داشــتيم گيم اول متريــنمه ســت اين بــازي بود. خوشــبختانه ما توانســتيم 33 بر 31 پيكان را شكست دهيم. اهميت پيروزي در اين ســت علاوه بــر تاثيرات ذهني در بازگشــت حريف به بازي با توجه به باخت در بازي اول تاثير بدي داشــت و در نهايت توانســتيم از اين شــرايط به سود خود بهره ».ببريم

او درباره شــرايط خودش در تيم و اينكه بيشــتر مواقع هعنوانب جايگزين وارد زمين شدمي نيز :گويدمي هدف« ما پيــروزي در هر بــازي و در نهايت قهرماني بود. اينكه چه كسي در زمين باشد مهم هرنيست. كسي در طول فصل ترآماده بود و شــرايط بهتري داشت در تركيب جاي يگرفت.م در مجموع من از شرايط امسالم رضايت ».داشتم

چاچيــچ در مــورد هاشآينــد و احتمــال حضــور دوباره در ايــران نيز :گفت تصميم« گيري براي ســال بعد زود اســت. از اروپا هم پيشــنهادهايي دارم، ولي اگر از ايران پيشنهادي داشته باشــم ترجيح يدهمم باز هم در ليگ برتر ايران بازي ».كنم

بازيكن مونته نگرويي بانك سرمايه در ذكر هايتفاوت اين باشــگاه با تيم ســال قبلش و شــرايط حضــورش در ميزان مشــهد در ســال پيش توضيح :يدهدم تفاوت« اين دو تيم بيشــتر در نوع ريزيبرنامه و اهداف شــان اســت. بانك ســرمايه تيم بزرگي است و براي قهرماني چيده شده است. امكانات اين هباشگا عالي و قابل مقايسه با هايباشگاه معتبر در اروپا است. سال پيش هم واقعا تماشاگران مشهدي هقالعادفو بودند و در جريان يهاباز با حضور پر شور شان از ما حمايت ».يكردندم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.