تفتيان: عاشق ركورد 9/89 هستم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دونده ســرعتي ايران از ههايشبرنام براي ســال جديد يگويدم و تاكيد دارد كه در فرانســه اردوي خوبي را پشت سر يگــذارد.م اين وضعيــت او را براي ثبت ركورد مورد اشعلاقه يعني 9/89 اميدوار كرده است.

حســن تفتيان يگويــدم: اردوي« خوبــي را در پاريس انجــام يدهمم و با مربي جديــدم »گاي« تلاش يكنمم به شرايط خوبي برسم. به دليل اينكه مربي من توانســتنمي به ايــران بيايد تصميم گرفتم كه به فرانسه بروم و آنجا تمرينات را ادامه ».بدهم

او درباره اينكه آيا در زمان حضورش در فرانسه ركوردگيري كرده است يا خير، توضيــح كوتاهي :يدهدم نه،« هنوز هيچ ركوردگيــري انجام هامنداد و براســاس برنامــه مربي جلو يروم.مــ هر زماني كه نياز باشد حتما اين كار را انجام يدهيم.م تصميم دارم در تهايرقاب 200 متر هم شــركت كنم و تمرينات اين ماده را هم انجام ».يدهمم

تفتيان در پاســخ به اين ســوال كه چقدر اميد دارد به ركــورد زير 10 ثانيه ثانيه برســد، :يگويدم من« براي رسيدن به ركورد زير 10 تــلاش يكنمم و تمام هايمبرنامه با مربي جديد هم اين اســت كه به ركورد مورد نظر برســم. من عاشق ركورد 9/89 هستم چرا كه با اين ركورد هم زير 10 هامدويد و هم ركورد آســيا را زده ام. كمتر كســي توانســته زير ».بدود

او درباره اينكه چــه زماني به ايران بر يگــرددم نيز توضيح كوتاهي يدهد:م اواخــر« فروردين به ايــران آيممي و به احتمال زيــاد براي برگــزاري اردوها در تهران مانممي و براي كسب آمادگي براي حضور در تهــايرقاب مهم شروپي چند مسابقه ».يدهمم

تفتيــان دربــاره حضــورش در هايمســابقه آغــاز فصل نيــز يگويد:م مــن« در اين تهارقاب شــركت يكنمنم چــرا كه در زمان برگــزاري اين تهارقاب ايران نيستم و در آن زمان در هايرقابت نالملليبي شركت ».يكنمم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.