مربي استراليايي گلف براي مربيگري به ايران نميآيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كيــكاووس ســعيدي در خصــوص حضور مربي اســتراليايي گلــف در ايران :گويــدمي تمــام« اقدامات بــراي حضور كيم بالدوين در كشــورمان انجام شده و اين مربي استراليايي تبار 31 فروردين به ايران خواهد آمد. البته كيم بالدوين براي مربيگري به ايران آيد.نمي او در حال حاضر مربي تيم گلف سنگاپور است و حضور اين مربي در كشــورمان براي تدريس در چند كارگاه و دوره آموزشــي ».اســت رييس فدراســيون گلف :يگويدم بودجه« وزارت ورزش براي فدراســيون گلف حدود 800 ميليون تومان اســت و ما متعهد شــديم اندازه همين مبلغ را از طريق حاميان مالي جــذب ».كنيم او دربــاره تصويب بودجه اين فدراسيون توســط وزارت ورزش نيز توضيح كوتاهي :دهدمي ما« ايتفاهمنامه با وزارت ورزش امضا ايمكرده كه براساس آن بودجه فدراســيون گلف با افزايش 15 درصدي همراه خواهد بود. ضمن اينكه دو بخش ديگر تامين بودجه هم بايد توســط كميته ملي المپيك و حاميان مالي تامين شود. بودجه ما حدود 800 ميليون تومان اســت. ضمن اينكه ما متعهد شــديم به اندازه هميــن مبلغ از طريق حاميان مالي جذب ».كنيم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.