محروميت قرا تا اطلاع ثانوي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســازمان ليگ فدراسيون واليبال با صدور اياطلاعيه اعلام كرد كه رضا قرا بازيكن تيم سايپا تهران تا تشكيل كميته انضباطي محروم است.

ســازمان ليــگ فدراســيون واليبــال در اياطلاعيه اعلام كرد بــا توجه به گزارش ناظر و داور ديدار دوم ســايپا و شهرداري اروميه در هبنديرد ليگ، رضا قرا بازيكن تيم سايپا تهران تا تشكيل كميته انضباطي محروم شود.مي

در ديگــر ديــدار روز گذشــته تيم بانك سرمايه موفق به شكست پيكان شد تا در نهايت ليــگ برتر واليبال ايران بعــد از برگزاري 151 ديدار به پايان برســد و هايتيم بانك سرمايه، پيكان تهران و شهرداري اروميه هايرتبه اول تا سوم اين تهارقاب را به دست آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.