95 امر96 با ر ورد شك وزآغازرنيآهكبرامييكنمم رساند

يكي از بهترين ورزشكاران سال 95 ســهراب مرادي بود. برداروزنه دسته 94 كيلوگرم تيم ملي در هايبازي المپيك 2016 ريو توانســت بعد از لهاسا تلاش و عبور از قهاياتفا تلخ به مدال طلاي المپيك دست پيدا كند. 2 سال محروميت به خاطر دوپينگ و مشكلات فراوان در زندگي شخصي ا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

به آخرين روزهاي سال 95 رسيديم؛ به نظر رسدمي 95 براي سهراب مرادي سال خوبي بود.

شايد رســيدن به المپيك و كسب مدال طلا در آن موفقيتي باشــد كه لهاسا به دنبالش بودم. همين تواندمي براي خوب بودن سال 95 كافي باشد. 95 مرا به آرزويم رساند اما شايد سال 96 از 95 هم برايم بهتر باشد. واقعا؟ مگر قرار است چه اتفاقي بيفتد كه ترمهم از طلاي المپيك است؟

براي رفتن به المپيك خيلي به دردســر افتــادم. چيزي نمانده بود كه اصــلا به المپيك نرســم كه اگر رسيدمنمي معلوم نبود چه اتفاقي برايم افتاد.مي حالا كه به مدال طلاي ريو رسيدم

قصد دارم هايمموفقيت را افزايش بدهم. در قدم اول خواهممي براي سال 96 به ركورد دنيا حمله كنم.

در ريو هم توانستيمي به ركورد حمله كني. ركوردهايي كه قبــل از رفتن به ريو ثبت كــرده بودي اين اميدواري را به وجود آورد كه بتوانــي در ريو هم ركورد جهان و المپيك را ثبت كني.

ســطح هايبازي المپيك واقعا اجازه اين كار را دهد.نمي بســيار دشــوار بود و برايم مهم اين بود كه طلا را بگيــرم اما الان خواهممي در قهرماني آســيا به اين ركــورد حمله كنم و يك ركورد ارزشمند را به نام خودم ثبت كنم. به همين دليل هم در اردوهاي تيم ملي سفت و سخت حضور داري؟

اين واقعيت را قبول دارم كه رســيدن به موفقيت هميشه ترآسان از حفظ آن بوده و الان بايد بيشتر از گذشته براي حفظ موقعيتم تلاش كنم. پس كلي آرزو داري و برنامه ايچيده كه به آرزوهايت برسي. بگذاريد اول درباره يك نكته صحبت كنم. تعريفم از آرزو و برنامــه كمي با قبل فرق كرده اســت. كلي هدف در ذهن دارم و چيزهايي كه خواهممي داشته باشم. براي رسيدن به اينها هم تــلاش كنممي اما اين به منزله اين نيســت كه اگر نشد، حســرت بخورم. زندگي به من آموخته كه كمتر درباره آرزوهايم حرف بزنم چون خيلي تهــاوق خيلي چيزها را آرزو كردم و نشــد. بعد از لهاســا رنج و زحمتي كه كشيدم، يك نكته را فهميدم؛ اينكــه من بايد براي امزندگي برنامه داشته باشم و تا توانممي تلاش كنم اما اگر نشد، خيلي خودم را اذيت نكنم. اگر هم به هامخواست رسيدم، خيلي ذوق زده نشوم. با اين حساب مدال بعدي المپيك را در برنامه داري يا نه؟

مگر شودمي در برنامه نداشته باشم؟ بعد از المپيــك يهابعض گفتند، مدالت را هايگرفت و بــرو دنبال ياتزندگ اما اگــر از مربيان تيم هم بپرسيد، متوجه شــويدمي كه من خيلي منظم در تمرينات حضــور دارم و كارم را خيلي جدي دنبال يكنم.م پس بــه مدال بعدي المپيك هم فكــر كنم.مي من بايد به اين نكته توجه كنم كه من در شرايط سني نيستم كه بخواهم زمانم را از

دست بدهم و بايد از اين فرصت كم استفاده كنم. مدال طلاي قهرمانــي جهان را هم در افتخاراتت كم داري.

همينطور است. شايد يكي از اتفاقاتي كه ســال 96 را به عنوان يك سال خوب برايم رقم بزند مدال طلاي مسابقات جهاني آمريكا باشد. مدال طلاي آمريكا اولين طلاي جهاني تو است. بله اوليــن خواهد بود اما بــه نظرم بايد خيلي زودتر از اينها به آن يرسيدم.م

به نظر آيدمي تيم ســال آينده كه به جهاني آمريكا اعزام خواهد شــد بســيار قدرتمند باشد.

اميدوارم اينچنين باشــد. وجود بهداد و كيانوش در كنار جوانــان جوياي نام خيلي مهم خواهد بود. و البته سعيد علي حسيني... از وضعيت ســعيد در شرايط فعلي خيلي خبــر ندارم اما اگر به مســابقات برســد، تيم ما يترروياي هم خواهد شد. ترينسخت روزهايي كه تجربه كردي در چه سالي بود؟

ســختي كم نديدم. هايبازي لندن را به راحتي از دســت دادم در حالي كه يتوانســتمم به موفقيت برسم. هنوز از شوك يهايباز لندن در نيامده بودم كه با محروميت به دليل دوپينگ محروم شدم. روزهاي بدي بود. به لحاظ زندگي شخصي هم شرايط مطلوبي نداشتم. سال 94 هم وقتي اعلام شد بازنشسته هستم و ديگر توانمنمي وزنه بزنم خيلي برايم ســخت گذشت. البته الان همه آنها گذشــته است و با خودم گويممي شايد اگر اين هاســختي نبود، من بــه طلاي المپيك رسيدم.نمي شــايد باور نكنيد، ابتداي زماني كه هبرداريوزن را شــروع كردم، بــه طلاي المپيك فكــر نكرده بودم اما هر چقدر كه يگذشــتم و در روزهايي كه اين يهاســخت بيشتر شد،مي در ذهنم به مدال المپيك كترنزدي يشــدم.م انگار هر سختي، مرا براي ادامه دادن ترمصمم يكردم و به همين خاطر اســت كه يگويمم شــايد اگر يهاسخت پيش آمدنمي من موفق شدم.نمي و اگر مدال المپيك به دســت آمدنمي چه اتفاقي برايت افتاد؟مي واقعا يدانمنم چه يشــد.م خدا را شــكر كه اينطور نشد.

برخي از هاييســختي كه برايت پيش آمد، عواملي داشــت. مثل رييس ســابق فدراسيون....

اصلا يخواهمنم به اين مســائل فكر كنم چون به اين باور هامرســيد كــه خودم عامل هر اتفاقي هستم كه در امزندگي افتاده است. دوست ندارم ديگران را مقصر بدانم. بنابراين نه از كسي دلخوري دارم نه بابت قهايياتفا كه در يامزندگ افتــاده، كســي را مقصر دانم.مي بــه دور از هر ايحاشيه تمرين يكنمم و يخواهمم از يامزندگ لذت ببرم.

تعريفم از آرزو و برنامه كمي با قبل فرق كرده است. كلي هدف در ذهن دارم و چيزهايي كه خواهممي داشته باشم. براي رسيدن به اينها هم تلاش كنممي اما اين به منزله اين نيست كه اگر نشد، حسرت بخورم. زندگي به من آموخته كه كمتر درباره آرزوهايم حرف بزنم چون خيلي تهاوق خيلي چيزها را آرزو كردم و نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.