چشم م اك م وكسيتوننچاسترمو-دونامييبه فالكائو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

موناكــو بيشــتر موفقيت اخيــر خود را مديون بازيكنان جوانش اســت اما امشب كه در بازي با منچسترســيتي بــه دنبال جبران دو گل عقــب مانده خود و صعــود به مرحله منهايــيچهاريك ليــگ قهرمانان اســت، به بازيكن هايباتجرب مثل رادامل فالكائو چشــم دوخته. مهاجم كلمبيايي كه دو فصل ناكام پر از مصدوميت را در ليگ برتر سپري كرد، بعد از يك فصل بازي قرضي در چلســي به موناكو برگشته و به روزهاي اوج نزديك شده.

او كــه در باخــت 5 بــر 3 موناكو برابر منچسترســيتي دو گل زد امــا يــك پنالتي حســاس را از دســت داد، :گفت اين« فصل، مرتب بازي كنم.مي باشــگاه بــه من اعتماد كامل دارد، كادر فنــي و بازيكنان هم به من كمك يكنندم حس مفيدبودن داشــته باشم. فكر يكنمنم كســي بازي كــردن را فراموش كند من فقط به بازي كردن و استمرار احتياج ».دارم

موناكو كه براي اين بازي با برد 2 بر يك برابر بوردو آماده شــد، بــراي صعود به تمركز بيشتري نياز دارد. فالكائو كه اين فصل 16 گل در ليــگ و 6 گل در ليگ قهرمانان زده، ادامه :داد مــا« در مقطع مهمي هســتيم، در ليگ قهرمانان، يك اشــتباه تواندمي مرگبار باشد. بايد سطح هوشياري و تمركزمان را بالا ببريم تا كم تجربگي مان جبران ».شود در سيستم ،4-4-2 فالكائو در كنار جوان العادهفوق بااســتعداد تيم، كيليان امباپه قرار يگيردم و برناردو سيلوا هم قرار است برايشان موقعيت گل فراهم كنــد. تنها نگراني موناكو نبودن كاميل گليك در دفاع مياني اســت كه جاي خود را به ژمرسون دهد.مي

بازي دو تيم در ورزشــگاه اتحاد يكي از زيباترين مســابقات اخير فوتبال بود و سيتي كــه با پيــروزي 2 بر صفر برابــر ميدلزبورو و صعود به هنهايينيم جام حذفي انگليس براي اين بازي آماده شــده، قصد دارد در ورزشگاه لويي دوم هم همان نگرش هجومي را در پيش بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.