اتلتيكو با گريزمان اوج م يگيرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

اتلتيكومادريد براي يكســره كردن كار بايرلوركوزن و صعود به نهاييكچهارمي ليــگ قهرمانان براي چهارمين فصــل پياپي، به آنتــوان گريزمان تكيــه دارد. تيم ديگو سيمئونه در بازي رفت در آلمان 4 بر 2 به پيروزي رسيده و شــانس خوبي بــراي صعود دارد ضمن اينكه بازگشــت مهاجم اولشــان به فرم هآلايد اميدشــان را بيشتر كرده. مهاجم فرانســوي در هفت بازي آخرش شش گل زده كه گل دقيقه 84 او در بازي شــنبه برابر گرانادا باعث پيروزي يك بر صفر تيمش شد.

هايرسانه اســپانيا گزارش دادند اين بازيكن تصميم گرفته با وجود علاقه شــديد مهــايتي ليگ برتري فصل بعد هم در اتلتيكومادريد بماند و در دوران انتقال باشــگاه از ورزشگاه ويســنته كالدرون به واندا متروپوليتانو به تيم كمك كند.

او در مقطعي بين نوامبر و دسامبر به شدت در گلزني دچار مشــكل شد و در هشت بازي فقط يك گل زده اما با بازگشــت او يك بار ديگر تيم وضعيت خوبي پيدا كرده و در انتظار ايآينده روشــن است. اتلتيكو البته در اين بازي گابي و فليپه لوييز را بــه دليل محروميت و تياگو مندز و آگوســتو فرناندس را به خاطر مصدوميت در اختيار ندارد. فرناندو تورس بعد از مصدوميت سر كه در بازي 12 اسفند با دپورتيوو برايش پيش آمد، به نهاتمري برگشته.

اتلتيكو يتواندم قبل از ميزباني سويا در بازي يكشنبه آينده به رئال مادريد و بارسلونا در مرحله منهاييكچهاري ليگ قهرمانان ملحق شود.

تايفون كوركوت مربي لوركوزن كه هفته قبل جانشين راجر اشميت شد، تاكيد كرد تيمش :بازدنمي ما« در چند روز اخيــر ديديم كه چه اتفاقاتي ممكن اســت در فوتبال رخ دهــد. ما در مادريد بازيم،نمي يرويمم و تا آخر مبارزه يكنيم.م دانيممي براي صعود بايد چه هاينتيج ».بگيريم

عمر توپراك مدافــع تيم به دليل مصدوميت در جريان تســاوي يك بر يك جمعه بــا وردربرمن اين بازي را از دست دهدمي به علاوه بنجامين هنريكس محــروم و جاناتان تــاه مصدوم. برند لنــو هباندرواز لوركوزن هم تحت عمل جراحي بيني قرار گرفته اما اميدوار است به اين بازي برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.