مظلومي: گروكشي بازيكنان استقلال كار درستي نيست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

پرويــز مظلومي آناليــز خود را از عملكــرد اســتقلال مقابــل لكوموتيو بيان كرده است. سرمربي سابق يهاآب معتقد اســت كــه اين تيــم با منطق خاصي رخ در رخ نماينده ازبكســتان قرار گرفته :است از« نظر من استقلال خيلي منطقــي بازي كــرد و از تمام دقايق بازي به بهترين نحوه اســتفاده برد. لكوموتيو تيم گــردن كلفتي بود اما اســتقلال توانست خيلي خوب آنها را كنترل كنــد و در خط حمله هم از فهايضع حريف استفاده كرد و به گل رسيد. تيم ازبكستاني در بازي برگشت تواندمي حريف سختي براي استقلال ».باشد

مظلومي بــر اين باور اســت كه استقلال با منصوريان از گروه آسيايي صعود :يكندم شانس« صعود استقلال با توجه به 2 بردي كه در 2 بازي اخير كسب كرد، بالا اســت. تساوي 2 تيم ديگــر اين گروه هم به نفع اســتقلال شد و حالا بازي برگشت در ازبكستان خيلي مهم است. به هر حال استقلال بايد در هر بازي بهترين عملكردش را نشان دهد و بتواند بيشترين امتيازات را جمــع كند. البته مــن اعتقاد دارم اســتقلال تواندمي راحت از اين گروه صعود ».كند

اشــاره به مشــكلات مالي ديگر موضوعي اســت كه منصوريان به آن اشاره :دارد مشكلات« مالي در فوتبال ايران به يك اتفاق عادي تبديل شــده و اســتقلال هم از اين قاعده مستثني نيست. مشكلات مالي زمان حضور من در اســتقلال هم بود و بايد به نوعي با آن كنار بياييم. به نظرم بايد بازيكنان كمــي تحمل خــود را بالاتــر ببرند و تمركزشــان را دراين روزهاي حساس روي مسائل هايحاشي ».نگذارند

مظلومي به نقد بازيكنان استقلال در تصميم به به اعتصــاب يپردازد:م اصــلا« اعتصــاب كــردن در مجموع كار ايپســنديده نيست. درست است كه مديــران هم بايد تــلاش كنند تا مشــكلات مالي بازيكنان برطرف شود امــا اينكه بخواهيم بــا اعتصاب كردن و تمريــن نكــردن گروكشــي كنيم، كار درســتي نيســت. مديران بايد به جــاي صحبت كردن تــلاش كنند تا طلب بازيكنان زود پرداخت شــود. در لهايسا گذشــته نيز همينطور بوده كه بازيكنــان و مربيان در پايان فصل از استقلال طلبكار ».شدند

از مظلومــي دربــاره ســالي كه گذشت اندپرســيده كه او اين پاسخ را داده :است سال« 95 در مجموع از نظر فوتبالي براي من سال خوبي نبود. هم در اســتقلال آن اتفاقات رخ داد و در نهايت من كنار رفتم و هم منصورخان پورحيــدري را از دســت داديم. بدون شك درگذشــت پورحيدري تلخ ترين اتفاق ســال 95 بود كــه كام همه را تلخ كرد. يكي از بزرگان استقلال را از دست داديم كه خودم شخصا چيزهاي زيادي را از او ياد گرفتم. اميدوارم قدر پيشكسوتان را بيشــتر بدانيم. مربيان نياز به اســتراحت دارند و من هم بعد از سال سختي كه در استقلال داشتم، اين روزها استراحت كنم.مي اينكه به اســتقلال برمي گردم يا خير، ســوال ســختي است و توانمنمي به آن جواب بدهم. فعلا كه استقلال سرمربي دارد و نتايج خيلي خوبي هم گرفته اســت. اميــدوارم به منصوريان اعتماد شــود تا بتواند اســتقلال را بــه روزهاي اوج خودش ».برساند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.