ركورد در شب خوش شانسي رحمتي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اســتقلال در بازي برابر لكوموتيو خوش شــانس بود كه در همان دقايق ابتدايي هاشدرواز باز نشد.

در دقيقــه ۴ بــازي فــرار عالي هافبك لكوموتيو از سمت چپ و پاس او به بيــرون تنها به يــك ضربه آرام نياز نداشــت تا وارد دروازه اســتقلال شــود اما زكي پور با يك تكل به موقع تــوپ را از روي خط بيرون كشــيد و مهــدي رحمتي با يك ســيو به موقع تــوپ را جمع كرد تــا روز العادهفوق هبــاندرواز اســتقلال به اين شــكل تكميل شود.

شــب رويايي اســتقلال در بازي با لكوموتيو بــراي رحمتي يك ركورد ويژه داشت، او در اين بازي موفق شد براي هفدهمين بار دروازه خود را بسته نگه دارد و عنوان آقاي كلين شيت در تاريخ هايرقابت ليگ قهرمانان آسيا را به خود اختصاص بدهد.

البته رحمتي در اين بازي خوش شانس هم بود چراكه او در يك صحنه قصــد دفع تــوپ را داشــت كه روي زمين ســر خورد اما خوش شانس بود كه هافبك لكوموتيو نتوانســت دروازه خالي را باز كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.