دبيري: در هايبازي خانگي ركورد زديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فرزيــن دبيري قائم مقام باشــگاه دبيري تبريز از عملكرد تيمش در ليگ رضايت اودارد. يگويدم: تيم« فوتسال دبيري تبريز اين فصــل هعنوانب نايب قهرماني ايران دســت يافت كه بعد از قهرماني سال ،92 بالاترين مقام كسب شده اين باشگاه در مسابقات ليگ برتر فوتسال كشور به شمار يرود.م از نتايج تيم فوتسال رضايت كامل دارم و نايب قهرمانــي با ۷ بازيكــن كار بزرگي بود كــه بازيكنان تيم موفق به آن شــدند اما حتي توانستيممي به مقام قهرماني اين هارقابت دســت دريابيم. اهواز برابر حفاري بــا اشــتباه داوري 2 امتياز از دست داديم و در بازي با شهروند ساري هم كه اشــتباه محرز داور در اعلام گل حريــف يك امتياز را از تيم ما گفت كه اگر اين 3 امتياز را داشتيم، امروز براي دومين بار قهرمان ليگ برتر فوتســال كشور شده بوديم. در بازي رفت مقابل تاسيســات دريايي در تهران مســتحق پيــروزي بوديم كــه در نهايت بازي را واگذار كرديم و آخرين شكست تيم در ســاوه نيز يكي ديگر از دلايل از دست دادن قهرمانــي مســابقات ليــگ برتر فوتسال كشور ».بود

او مدعي اســت كه در ليگ امسال تيمش ركورد خوبي را به دســت آورده :است يكي« از دستاوردهاي بزرگ اين فصل از هايرقابت ليگ برتر فوتســال كشــور براي تيم دبيري پيــروزي در تمامــي هايبازي خانگي بوده و در اين زمينه ركوردي در فوتســال كشــور به ثبت رسانديم و اميدواريم بتوانيم همين روند را در لهايسا آتي طي ».كنيم

او با اشــاره به حمايــت هواداران تيمــش :يگويــدم تماشــاگران« تيم دبيري گاههيچ تيم را تنها نگذاشــته و حتي در بازي با تيــم قزوين كه اعلام شــده بود حريف نخواهــد آمد، بيش از نيمــي از ســالن پر شــده بود و من از هواداران تيم نهايت تشــكر را كرده و اميــدوارم بتوانيم در ســال آينده با قهرماني در ايــن تهارقاب هايمحبت اين عزيزان را جبران ».كنيم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.