رحماني: براي گرفتن سهميه شانس داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ماهان رحمانــي هافبك دفاعي پيكان معتقد است تيمش همچنان شانس گرفتن ســهميه آســيا را :دارد دو« باخــت اخير چيزي از شايســتگي ما كــم يكند.نم در حال حاضر براي كسب سهميه آسيا شانس داريــم و در ايــن راه نهايت تلاش خودمان را بــه كار خواهيم گرفت. ما بازيكنان جوان و ايباتجربــه داريــم و از همه ترمهم اينكه با يك مربي كاربلــد مثل مجيد جلالي كار يكنيمم كه واقعا براي تيم زحمت يكشد.م اميدوارم در سال جديد نتايج خوبي بگيريم و در پايان فصل ســهميه آســيا را بگيريم. يكي از مشــكلات تيم ما اين است كه زياد گل خوريممي كه بايد اين مشكل را برطرف ».كنيم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.