مقاومت ويسيشيخ پس از 100 دقيقه شكست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

استقلال خوزســتان اولين گل خود را در ايــن دوره از تهــايرقاب ليگ قهرمانان دريافت كرد. در دقيقــه 10 بازي هايتيم اســتقلال خوزســتان و لخويا، تيم قطري موفق شد گل يبخشتســاو را وارد دروازه وحيد خويســيشي كند. اين اولين گلي بود كه آبي پوشان خوزستاني در ليگ قهرمانان آسيادريافت يكردند.م

آنها تنها تيمــي بودند كه در 2 بازي گذشته خود مقابل الفتح عربستان و الجزيره امــارات گل نخورده بودنــد اما حالا پس از دو بازي و پس از 100 دقيقه تشــانمقاوم شكست. همچنين استقلال خوزستان اولين گل ايــن هفتــه را بين نماينــدگان ايراني دريافت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.