زهرا نعمتي در سازمان ملل متحد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جلســه دفاع ايران از گزارش مقدماتي خود به كنوانســيون حقوق افراد داراي معلوليت سازمان ملل متحد، اوايل فروردين سال ۹۶ در ژنو برگزار يشــودم و زهرا نعمتي به عنوان بانوي برتر ورزشــكار پارالمپيك در اين جلسه حضور خواهد داشت. زهرا نعمتي كه براي سومين سال پياپي به اين اجلاس دو روزه دعوت شود،مي در اين خصوص به سايت كميته ملي پارالمپيك ايران :گفته در« سازمان ملل چندين بــار به عنوان يك الگو براي افراد داراي معلوليت به دنيا معرفي شــدم كه براي من به عنــوان يك بانوي ايراني باعث افتخار بود. مطمئن هستم امسال هم هايپيام بسيارموثر و هايويژ براي مردم جهان به ويژه افراد داراي معلوليت خواهيم داشت. ترينمهم پيام من اين است كه بهترين راه شكســت معلوليت، ورزش است. در اين ســفر همچنين گزارش كاملي از ورزش پارالمپيك كشورمان به سازمان ملل ارائه خواهم ».داد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.