رضازاده: سرمايه علي دايي هزار برابر من است

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

از زماني كه وزنه زدمــي و با لهايشمدا دل يهاايران را شــاد يكردم تا وقتــي روي صندلي فدراســيون هبرداريوزن نشست و با هايشتصميم گلايه و اعتراض يهــاخيل را برانگيخت، هميشــه يكــي از هايچهره خبرساز بوده است. اخيراً هم كه از ميان رياســت فدراسيون و عضويت در شوراي شــهر، دومي را انتخاب كرده، بابت حضورش در جايگاهي كــه در آن تخصصي ندارد، بارها و بارها مورد انتقاد قرار گرفته و به برخي هايگرايش سياسي منسوب شده است. حسين رضازاده در بخشي از گفت و گوي مفصلي كه با ايسنا داشته، به اين موضوع اشاره :يكندم من« هيچ گرايش سياسي ندارم و فقط كار فرهنگي – اجتماعي انجــام يدهــم.م در انتخابات ســال 88 هم گرايش سياســي نداشــتم اما از زماني كه آقاي احمدي نژاد، اســتاندار اردبيل بود، او را شــناختم.مي رفيق بوديم، بنابراين حمايتش كردم. ».همين او درباره حضورش در شــوراي شــهر كه به خواست قلبي خودش بوده، اينطور توضيح :يدهدم چرا« وقتي گفتم به فدراسيون بر گردممي نگذاشتند، چرا وزير آن زمان نگذاشت؟ من الان هم دوست دارم به فدراسيون برگردم. چرا در ورزش افراد سياسي هستند. در همين وزارت ورزش و جوانــان ببينيد چقدر افراد سياســي حضور دارند. مگر آنها ورزش ؟هاندكرد » در بخــش ديگري از اين گفت و گــو رضازاده با علي دايي مقايسه شود.مي شخصي كه هيچ گاه حاضر نشد به سياســت وارد شــود. او اما در دفاع از خود اينطور :گويدمي علي« دايي هم اگر فوتباليست نبود شايد او هم به شوراي شهر آمد.مي شــرايط فوتبال در همه دنيا نســبت به بقيه ههارشت متفاوت اســت و از لحاظ مالي حــرف اول را يزند.م اگر هامصاحبه را بعد از مراســم اهداي جوايز المپيك و پارالمپيك ديده باشيد، ورزشكاران يگفتندم جوايز آنها به اندازه مبلغ قرارداد يك فوتباليســت درجه سه هم نيست. بنابراين علي دايي هم اگر هبرداروزن يا يگيركشــت بود شــايد به شوراي شهر آمد.مي علي دايي به كشورهاي مختلف رفت و پول درآورده است. هگذاريسرماي كرد و شــايد اصلا وقت نكند به اين كارها وارد شود. الان به علي دايي بگوييد برود رييس فدراسيون شود، شايد اصلا قبول ».نكند او در پاســخ به اين ســوال كه ســرمايه مالي حسين رضازاده از علي دايي كمتر است؟ :يگويدم « بله. 100 درصد. هــزار برابر با) صداي بلند يخندد(.م آن موقع كه علي دايي آلمان بود ما آرزو داشــتيم يك ماشين پيكان داشته ».باشيم دوباره( قهقهه يزند(م رضازاده البته همچنان تأكيد دارد كه دوســت دارد به فدراسيون :بازگردد شوراي« شهر هم تمام شود حاضرم به فدراسيون بروم. اگر در فدراسيون كارم خوب باشد به من پست ديگري پيشنهاد كنند يرومنم اما اگر در فدراسيون ببينم كه كاري توانمنمي انجام دهم خودم بيرون آيم.مي من توضيح دادم، من را مجبور يكنندم كه ما اينجا بياييم. در حالي كه بايد سراغ كار خودمان برويم. اين را مردم هم يدانندم و حتــي هاندگفت كه دانندمي ما را جاي خودمان يگذارند.نم آنهايي كه بالا هســتند سياسي بازي يكنند.م زماني كه من فدراســيون آمدم گفتند رضازاده جوان است تواندنمي مديريت كند اما ديديد كه موفق هم بودم. فدراســيون را هــم با 80 ميليون بدهي تحويل دادم. طباطبايي، سرپرســت فدراسيون تيگفم فكر يكردمم فدراسيون بيش از يك ميليارد بدهي داشته ».باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.