نذر ستاره آبي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در بازي استقلال مقابل لكوموتيو، فرشيد اسماعيلي براي آبي پوشان همه كار كرد و به راستي ستاره بازي بود. در پايان مسابقه هم به حق عنوان و جايزه بهترين بازيكن را به همين بازيكن اختصاص دادند. پاداش هزار دلاري بهترين بازيكن همان چيزي بود كه بدون شــك براي فرشــيد اســماعيلي اهميت بالايي دارد. نــه از بعد مالي كه از نظر اعتباري. با اين حال اما در اين بي پولي باشــگاه استقلال، شايد بعد مالي جايزه هزار دلاري شــارژ روحي خوبي براي فرشــيد باشد. با اين حال اما اســماعيلي تصميم جالبي براي خرج كردن اين پول گرفته اســت. او يخواهدم بخشــي از اين هزار دلار را نذر حرم امام ع(رضا) كنــد. او كه راه درازي در اين فوتبــال در پيش دارد، براي ادامه موفقيت هايش به ع(ائمه) متوســل شودمي و يخواهدم با اين حركت نشان دهد كه درخشش در مسابقات اخير او را از شهاييارز كه داشته دور نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.