مراقب توفان چیني باشید

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

دور رفــت مرحله گروهيليگ قهرمانان آســيا ديروز به پايان رســيد و حالا ميتوان ارزيابي نسبي از عملكرد تيمها و پيشبيني مدعيان داشت؛ مسابقاتي كه ليگ برتر ايــران در آن چهار نماينده دارد و نتايج نســبتا خوبي هم گرفتهاند. اين تحليلي مختصر از اين مســابقات بعد از برگزاري 4۸ بازي و برخي از حواشــي آن است.

صدرنشيني آبيها

استقلال تهران و استقلال خوزستان موفق شــدند دور رفت مرحله گروهي را با صدرنشيني به پايان ببرند. اســتقلال خوزستان بعد از شگفتيسازي در ليگ برتر حالا در آســيا هنرنمايي ميكند و مسابقات را با دو برد خارجاز خانه شروع كرد، ولي در روز آخر در خانه به تســاوي رسيد، بااين حال همچنان صدرنشين گروه B است. استقلال تهران هم با وجود شكست روزاول توانست با دو برد خيلي خوب دور رفت را با صدرنشيني گروه A به پايان ببرد. پرسپوليس كه در گروه D حريفان سختي دارد، در رده سوم گروه قرار گرفت، ولي با توجه به دو بازي خانگي دور برگشت بخت خوبي براي صعود دارد. ذوبآهن هم در گروه C وضعيتي مشابه پرسپوليس دارد و هنوز در دور برگشت فرصت كافي براي جبران دارد.

چينيهاي 9 امتيازي

در پايان دور رفت تنها دو تيم چيني توانســتند هر سه بازيشان را ببرند و ۹ امتيازي شــوند. شانگهاي SIPG ديروز موفق شد ســومينبردش را مقابلاوراوا ردز تجربه كند و صدرنشــين مطلق گروه F شــود. اين تيم نشــان داده با هدايت وياشبواش و مهاجمي مثل هالك مدعي قهرماني است. ديروز جيانگسو سونينگ با شكســت يك تيم ژاپني ديگر، يعني گامبااوزاكا ۹ امتيازي شد. زننده گل برتري اين تيم هم يك چهره آشنا بود؛ راميرز، هافبك سابق چلسي. در سالي كه تيمهاي ايراني كيفيت خوبي داشــته و شانس رســيدن به مراحل بالاي مسابقات را دارند، بايد تيمهاي چيني را مهمترين رقيب آنها در صورت صعود دانست. سرمايهگذاري وحشــتناك چينيها قهرمانياين مســابقاتبراي هر تيم ديگري را خيلي دشوار ميكند. فراموشنكنيم كه در يازده ســال گذشتهالسد تنها تيم غرب آسياست كه توانسته قهرمان اين مسابقات شود.

اوراوا، بهترين خط حمله

اوراوا ردز ژاپنبا يازده گل زدهبهترين خط حمله مســابقات را دراختيار دارد. گوانگژو اورگرانده هم با هدايت اسكولاري توانســته در سه بازي ۱0 گل بزند. اين تيم چيني با برتري ۷ بر صفر مقابلايســترن هنگكنگ بهترين برداين مسابقات را به دست آورده است.

وسترنسيدني، بدترين دفاع

بدترين خط دفاع ليگ قهرمانان در دور رفت متعلق به وســترن سيدنياست كه دروازهاش يازده بار باز شده.

يازده تيم بدون شكست

در پايان مرحله رفت يازده تيم هنوز شكســت را تجربه نكردهاند كهاستقلال خوزستان يكي از آنهاســت. لخويا قطر، الاهلي عربســتان، العين امارات، الهلال عربســتان، موانگتونگ تايلند، شــانگهاي SIPG ، گوانگژواورگرانده، سســون سامسونگ، كاوازاكي فرونتال و جيانگسو ســونينگ اين فهرست طولاني را كامل ميكنند.

سه تيم با دست خالي

سه تيم در پايان مرحله رفت هنوز نتوانستهاند امتيازي به دست آورند. الجزيره، صدرنشــين ليگ امارات ناباورانه هر سه بازياش را باخته اســت و كار سختي براي صعود دارد. بنيادكارازبكستان، حريف ذوبآهن هم تاامروز نتوانستهامتيازي بگيرد. اف. سي. سئول كره سومين تيم بدون امتياز مسابقات است.

اسكار، بالاترين دستمزد

در ميان بازيكنان حاضر در اين مسابقات اســكار برزيلي بالاترين دستمزد را دريافت ميكند. او باانتقالاز چلســي به شانگهاي SIPG دستمزدش چهار برابر شــد و هفتهاي 4۹0 هزار دلاربه حسابش واريز ميشود. او دراين سهبازي يك گل هم براي تيمش زده اســت. با نتايج خوب اين تيم چيني و نمايندگان ايران، شايد در ســال ۹۶ نمايشاســكار را در يكياز ورزشــگاههايايرانيببينيم. اين عنوان ميتوانست به كارلوس توز برسد، ولي شانگهاي شنهوا در پليآف شكست خورد و با وجود سرمايهگذاري بالا نتوانست به مرحله گروهي برسد.

هالك و العربي، بهترين گلزنان

هالك، مهاجمبرزيلي شانگهاي SIPG در هر سهبازي تيمش موفقبه گلزني شــد وبا سه گلبهترين گلزناين مسابقات در پايان دور رفتاست. يوسفالعربي، مهاجم مراكشي لخويا كه سابقه بازي در گراناداي اسپانيا را دارد هم سه گله است.

بانوي روي نيمكت

يكياز چهرههاياين مسابقات چان يون تينگاست؛ اولين سرمربي زن ليگ قهرمانان آسيا كه روي نيمكت وسترن هنگكنگ مينشيند. او هرچند تيمش در ســه بازي فقط يكامتياز گرفته، ولي حضورش دراين مرحلهاز مسابقات و روبهرو شدنش با تيمهاي متمول شرق آسيا تحسينبرانگيز است و كيفيت فني او را تاييد ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.