سال صعود با نقدهای تند و تیز

Iran Varzeshi - - صفحه اول - سعيد زاهديان ‪Saeed Zahedian‬

در زمانهاي كه سايتها، شبكههاياجتماعي و پيامرسانهايي نظير تلگرام، كارارسال پيام و خبررساني را در حداقل زمانانجام ميدهند، روزنامهنگاري مكتوب كاركرد متفاوتي نســبت گذشته پيدا كردهاست. امروز ديگر كســي منتظرنميماند تا صبحاول وقت مقابل كيوســكهاي روزنامهفروشي در صفبايســتد تابا خريد روزنامه، ازاخبار و ماجراهاي روز گذشته مطلع شــود. در چنين زمانهاي، روزنامههايي موفق هستند وامكان بقا مييابند كه در تحليل خبرها موفقتر عمل كنند و نسبت به اتفاقات، نقدهايي درست و موشكافانه ارائه كنند. چنيــن روزنامههايي براي مخاطبان همچنان داراياهميت هســتند و مردم – و در حوزه ما علاقهمندان به ورزش – را ترغيب به تماشاي خود ميكنند.

بااين مقدمه، ســراغ روزنامهايران ورزشــي ميرويم. روزنامهاي كه با گذراز ۲0 بهار، دورههاي متفاوتي را تجربه كردهاســت؛ از آن زمان كه نخســتين روزنامه رنگي ورزشــي ايرانبود تاامروز كوشــشبراينبوده كهايران ورزشي رسانهاي جدي، منتقد و دارايبحث براي مخاطبان باشــد. ايران ورزشي در تمام روزهاي ســال ۹5 – و حتي سالهاي پيشتر از آن – كوشــيده تا با فراهم آوردن فضاي نقد و به چالش كشيدن موضوعات مهم ورزشي، به اندازه و سهم خود در مســائل ورزش كشور موثر باشد. در ســال ۹5، يكي از عمدهترين مشكلات ورزش، بحرانهاي مالي و مديريتي بود. بيامكاناتي تيم ملي ايران در راه رسيدن بــه جام جهاني وبيانيههاي گاه وبيگاه كارلوس كــيروش كه درادامه وبهاختلافبابرانكو كشيده شد، نمونهاي بارز از سوءمديريت حاكم بر فوتبال كشور را نشان ميدهد. يا ميتوان از محروميتهاي استقلال و تراكتورسازي توسط فيفا نام برد كه دو تيم بزرگ فوتبال ايران به دليل بحرانهاي مالي و مديريت نامناســب در گردابياز مشــكلات گرفتار آمدند. به هر جاي ديگر از فوتبال هم نگاه بيندازيم، وضعيت بهتري نميبينيم. باشــگاه پرســپوليس با بدهي ســنگينبه مانوئــل ژوزه ‪/۱ )3‬ ميليون يوروبه عبارتينزديكبــه ۸ ميليارد تومان( وضعيتي نگرانكننده را دنبــال ميكند يا در ليگهاي پايينتر به دليل پرداخت نشــدن بدهي خارجيها، كار چند تيم مثلاستقلالاهواز و پاس همدانبه كسرامتياز كشيدهاست. اين شــرح حال فوتبال باشگاهي زيانده درايراناست و در ساير رشتهها هم سوءمديريت و بحران مالي در سالي كه ســپري شد كم نبودهاست. همين مشكلاتاست كه وزير ورزش و جوانان را به فكرانداخته تا ســاز و كاري فراهم شود كه بخش خصوصي بدون زيان بتواند به فوتبال ورود كند. اينكه چه برنامه و راهحلي در ذهن وزير وجود دارد، براي ما ميتواند جالب و جذاب باشــداما در همين راه، اين رسانهها – بخصوص رسانههاي مكتوب – هستند كه با نوشــتههاي خود ونقد كردن هر چهبيشتر مشــكلات ورزشبهبهبود فضاي ورزش كمك خواهند كرد. فــارغاز موضوعات مالي، چالشهاي فرهنگــي واجتماعي ديگري هم پيش روي ورزش ايران قرار دارد. از ناامني و ناســالمي فضاي ورزشــگاهها گرفته تا سطح پايين دانش در ميان ورزشــكاران كه همه اينها در اين مدت مورد نقد رسانهها – بخصوص ايران ورزشي – قرار داشته است.

حالا در ســال ۹۶، براين باوريم كه بايد فتيله نقد را بالا كشيد و تند و تيزتر به مصائب و مشكلات تاخت. بايدبيشاز چيزي كه هستيم، بهناپاكي، پلشتي و معضلات ورزشنقد وارد كنيم چهبســااز دلايننقدها وبحثها، چيز تــازهاياز ذهنهابرون تراود و گاميبلندتر و موثرتر در راه بهبود فضاي ورزش كشور برداشته شود.

سال ۹5 به روزهاي پاياني رسيده واين آخرين شمارهايران ورزشي در سال ۹5 خواهد بوداما سال ۹۶، ما و همه همكارانمان جديتر، با بحثهايي تازهتر، با نقدهايي تند و تيزتر و چه بسا گاهي بيرحمانه، به سراغ ورزش خواهيم رفت واميدواريم كه با تغييراين فضا، سال ۹۶ را سالي بهتر در تمام زمينهها براي ورزش ببينيم. اين رويهايران ورزشياست واگر همه رسانهها با همين شدت و نگاه روي موضوع ورزش متمركز شوند، اميد بيشتري براي تحقق روياهاي بزرگ ورزش وجود دارد. سال نو مبارك، ايام به كام...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.