قلم قرمز كيروش روي نام سروش و كمال

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

كــيروش بــراي اردوي تداركاتي تيم ملــي كه از ۲۶ تا ۲۸ اســفندماه در تهران برگزار ميشــود، ۱۹ بازيكن را دعوت كرد. بر همين اساس اسامي بازيكنان دعوت شده به شــرح زير است: محمدرضا اخباري، عليرضا بيرانوند، محمد رشيد مظاهــري، رامين رضاييان، وريا غفوري، پژمان منتظري، ســيدجلال حســيني، مرتضي پورعليگنجي، محمد انصاري، مسعود ابراهيمزاده، احسان حاجصفي، اميد ابراهيمي، عزتا... پورقاز، مهدي ترابي، مرتضي تبريزي، ساســان انصاري، احسان پهلوان، مهدي طارمي و وحيد اميري.

بزرگترين غايب اين ليست، سروش رفيعي است. هافبك بازيساز پرسپوليس كه قبل از حضور در اين تيم جاي ثابتي در فهرست كيروش داشت اما مشخص نيست چرا اين بار به تيم ملي دعوت نشــده. جز ســروش، كاوه رضايي از استقلال، محمد ايرانپوريان از تراكتورســازي و جوانهايي چون اميد نورافكن و فرشيد اسماعيلي نيز ميتوانستند در فهرســت قرار بگيرند اما اين اتفاق رخ نداد. همچنين كمال كاميابي نيا كه طي يك ســال اخير، يكي از نامهاي ثابت فهرست تيم ملي بود، اين بار جايي در تفكرات كيروش نداشت. قرار است فهرست نهايي جهت ديدار با قطر و چين ۲۹ اسفند اعلام شود. ليستي كه در آن نام لژيونرهاي فوتبال ايران نيز وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.