ماجرای من؛ چگونه علیرضا جهانبخش شدم

Iran Varzeshi - - صفحه اول - امیر اسدی ‪Amir Asadi‬

ستارههاي نسل جديد چرا انگشت شمار هســتند؟ ســتارههايي كه راهي اروپا شده و در ليگهــاي معتبر مي د ر خشــند . ســردار آزمون، عليرضا جهانبخش، سعيد عزت اللهي و ميــلاد محمدي در زمره اين ستارهها هســتند و البته كريم انصاري فرد كه متعلق به نســل قبلتر از اينهاســت. دليل اين كمبود ســتاره چيست؟ اين سوالي است كه ستارههاي جوان و لژيونر فوتبال ايران ميتوانند پاسخگويش باشند.

عليرضا جهانبخش كه ســه، چهار سال قبل، وقتي تنها 18 سال داشت به اروپا رفت و پيراهن نايمخن را پوشيد به اين سوال پاسخ ميدهد: «بستگي دارد شــما ستاره را از چه بعدي ميبينيد. اين مهم است كه شما در چه شــرايطي و به چه بازيکني ستاره ميگوييد. اگر به تيم ملي نــگاه كنيم، بچههايي كه در دوره ما بودند، از سردار گرفته تا سعيد عزت اللهي و ميلاد محمدي همگي در اروپا حضور داريم. يــك رده بالاتر از ما هم كريم انصاري فرد، احســان حاجي صفي، مرتضي پورعلي گنجي و امثــال عليرضا بيرانونــد بودند. در همه نســلها بازيکنان فوق العادهاي داشتيم اما قريب به اتفاق اين بازيکنان مسيري را كه داشتند ادامه ندادند.»

اكثــر ســتارههاي جوان فوتبــال ايران چرا اين مســير را ادامــه ندادند؟ جهانبخش ميگويد: «انتخابهايي كه انجام ميشود يکي از دلايل پيشــرفت است. در اين بين مشورت با آنهايي كه تجربه دارند خيلي اهميت دارد. بايد ببينيد چه كســي مشورت ميدهد و چه كســي يك بازيکن را كمك ميكند. انتخاب اشتباه ميتواند دو سال، يك بازيکن را عقب بيندازد. دو ســالي كه در اين سطح از فوتبال اروپا جبرانش سخت اســت. بازيکناني كه با ما در تيم جوانان حضور داشــتند همگي در ليگ برتر ميدرخشند. همگي تلاش ميكنند تا پيشــرفت كنند. هر كدام هم مســيري را انتخاب كردند. بازيهــاي آنها نويد روزهاي خوبي را ميدهد. نويد روزهايي كه به مراحل بالاتر برسند و دوباره پيشرفت كنند. فقط يك شــرط دارد، اينکه انتخابهاي درستي انجام بدهند.»

عليرضــا جهانبخــش، وقتي پيشــنهاد نايمخن را دريافت كرد، پرسپوليس را هواخواه خود ميديد. حضور در پرســپوليس، جدا از شــهرت حيرت آورش، سودي ميلياردي وارد جيب جهانبخش ميكرد. عليرضا اما تصميم گرفت با مبلغي كمتر و دردســري بيشتر به هلند برود و براي نايمخن بازي كند.

او از اتفاقــات آن روزها صحبت ميكند: «در آن دوره دو بحــث وجــود داشــت. پرسپوليس شرايط فوق العادهاي را پيش روي من قرار داده بود. بازيکنان اسم و رسم داري جذب كرده بود و شــرايط مالي مناسبي هم داشت. من و پرســپوليس به امضاي قرارداد داخلي هم نزديك شــده بوديم. يعني توافق انجام شــده بــود. حضور در پرســپوليس و اســتقلال براي هر بازيکني فوق العاده است، چــون اين دو تيم بهترين باشــگاههاي ايران محسوب ميشــوند. ماندن در ايران و حضور من در پرسپوليس يکي از آرزوهاي پدرم بود. به يکباره بحــث نايمخن به ميان آمد. خيلي فکر كردم، با خودم گفتم شــايد اگر يکي دو ســال بگذرد، ديگر اين پيشــنهاد به دستم نرســد. تصميم اصلي را خودم گرفتم و البته در اين مســير با افرادي نيز مشــورت كردم. پاسخ اكثر مشورتها اين بود كه به اروپا بروم و براي نايمخن بازي كنم.»

به گفتــه جهانبخش، مشــورت يکي از دلايــل موفقيــت او و حضــورش در فوتبال اروپا است: «مادرم دوست داشت ايران بمانم و كنار خانواده باشــم. پدرم هم علاقه داشت به پرســپوليس بروم و اين انتقال نهايي شود. من اما دوســت داشتم به اروپا بروم و تصميم گرفتم اين اتفاق بيفتد. پدر و مادرم هم قانع شدند كه چنين تصميم بگيرم. آن زمان امير عابديني كــه مديرعامل دامــاش بود خيلي حمايتم كرد. او روي تصميمم تاثير داشت و البته تلفني كه از امير هاشمي مقدم دريافت كــردم. او از هلند تماس گرفت، دلگرمم كرد و به من اطمينــان داد كه در نايمخن موفق ميشــوم. با مهدي مهــدوي كيا هم صحبت كــردم. او هم اروپــا را به من پيشــنهاد داد و تاكيــد كرد اگــر به هلند بروم پيشــرفت ميكنم.»

عليرضا حضور در نايمخن را به محبوبيت در پرسپوليس و مبلغي ميلياردي ترجيح داد. تصميمي از يك جوان 18 ساله در روزگاري كه هم ســن و ســالهايش حتي شهرت را به فوتبال و آينده ارجــح ميدانند. جهانبخش خاطــره جالبي در اين مورد نقل ميكند: «از نظــر محبوبيت قطعا پرســپوليس و نايمخن قابل مقايســه نبودند. وقتي پس از حضور در نايمخن به تيم ملي دعوت شدم، خيليها فکر ميكردند مثل قوچاننــژاد و دژاگه، در اروپا بزرگ شــدهام. ميگفتند بازيکني هســت با نــام جهانبخش كه در هلند بــه دنيا آمده و بزرگ شــده و حالا به تيم ملي ايران رسيده اســت. آنچنان شــناختي روي مــن وجود نداشت، بخصوص بين ايرانيهايي كه خارج از كشور زندگي ميكردند. البته برخي كه ليگ ايران را رصد ميكردنــد مرا و خصوصياتم را ميدانستند.»

پشت پا زدن به پرســپوليس و انتخاب نايمخن، از لحاظ مالي نيز عليرضا جهانبخش را متضــرر كــرد. البتــه در كوتاه مــدت. او ميگويد: «ســالي كه از پرسپوليس پيشنهاد داشتم ميتوانستم شرايط فوق العادهاي را از نظر مالي تجربه كنم. قطعا درآمد بيشــتري نسبت به هلند داشتم اما دقيقش را نميدانم. شــايد دو برابر پولي كه از نايمخن گرفتم را ميتوانستم از پرسپوليس دريافت كنم. پول كمتــر را انتخاب كردم تا پيشــرفت كنم. به خاطر عقيدهاي كه داشتم به اروپا رفتم. گفتم پول همراه پيشرفت ميآيد. از انتخابم راضيام و خدا را شکر شرايط خوبي در هلند دارم.» حضور در كشــوري غريب شايد يکي ديگر از عوامل كمبود ستاره لژيونــر در اين نســل از فوتبال ايران باشد.

جهانبخش توضيح ميدهد: «نميخواهم طوري صحبت كنم كه ســوء تفاهم بهوجود بيايد. مثــلا بگويم كاري را من انجام دادم و ديگران نتوانستند. شرايط مالي مناســب، حضور كنار خانواده و زبان مادري از دلايلي است كه يك بازيکن جوان را مجــاب ميكند در ايران بماند. همه اينها تاثيري روي من نداشت. تصميم گرفتم كه بيايم و روي حرفم پافشــاري كردم. من در ســه تيم المپيك حضور داشتم. اولي زمان منصوريان كه كريم انصاري فرد و احســان حاجــي صفي حضور داشــتند، دومي دوره حضور او در تيم زير 22 سال كه بازيکناني نظيــر بيرانونــد و پورعلــي گنجي حضور داشتند و سومي هم دوران مربيگري محمد خاكپور. هميشــه گفتهام اكثر بچههايي كه در ردههــاي پايه كنارشــان بازي ميكردم لياقت پيشرفت را دارند. وقتي بازيکنان آن رده فوتبــال ايران را بــا ردههاي پايه هلند مقايسه ميكنم واقعا تفاوتي نميبينم. حتي برخي از بچههاي ما استعدادشان بيشتر هم هســت. فقط ميماند يك عزم جدي براي خروج از ايران و گذشــت از شــرايطي كه آنجــا دارند. بايد ديد اين بازيکنان نســبت به اهدافي كه دارند چقدر جدي هســتند. خيليهــا توانايي بازي در اروپا را دارند. اگر آنها را گلچين كنم، يك تيم ميشوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.