اين فومتصوببهاجللیسستصههساربازهايب به خط

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - اكبر منتشلو ‪Akbar Manteshloo‬

باخت علي دايي به ســپاهان ســرآغاز داســتاني شــد كه هنوز هم بعداز گذشت قريب به 4 ســال به پايان نرســيده است. داســتان كارتهاي معافيت سربازي برخي بازيکنان فوتبال كه پاي ســتارههاي زيادي را به ميان كشيد، چالش بزرگي را به وجود آورد كه البته بخشي از فساد در فوتبال را به نمايش گذاشت كه به جهت اينکه يك طرف موضوع نيروهاي مسلح بود، بدون اغماض و چشمپوشــي با اين مساله برخورد شد و در ثاني مساله فوتباليستهاي سرباز را به طور جدي به چالش كشيد.

هر چند هيچ دليلي جعل ســند برخي فوتباليستها را توجيه نميكرد اما در نهايت انتقادها به جاي اينکه از متخلفان باشــد به اين سمت رفت كه چرا فوتباليستها در اوج كار خود و بعــداز زحمات و هزينههايي كه برخي باشــگاهها در پرورش آنها ميكنند، بايد سر از تيمهاي نظامي در بياورند.

با حمودي شروع شد اما به او ختم نشد

موضــوع جعــل كارتهــاي معافيت سربازي از افشاگري علي دايي در باره علي حمودي اســتارت خورد امــا به اين بازيکن ختم نشــد چرا كه بعداز آن و با ورود ستاد كل نيروهاي مســلح به موضوع، ســازمان نظــام وظيفه عمومــي طي چنــد مرحله اســامي بازيکناني را كه كارت معافيت آنها جعلي بوده و باطل شــده بود را اعلام كرد كه چيزي قريب بــه 120 نفر بودند. كارت معافيت همه اين بازيکنان باطل شــد و به ســربازي فراخوانده شدند، هر چند خيليها معتقد بودند كه آنها بايد محاكمه شــوند با كمــي اغماض كارت معافيتشــان باطل و راهي تيمهاي نظامي شدند. تر و خشك با هم سوختند

هر چنــد عملکرد ســازمان وظيفه عمومــي در برخورد با متخلفان شــامل بازيکنان، پرســنل نظامي و ... قابل تقدير بود اما حساسيت موضوع باعث شد برخي از معافيتها كه درســت بودند هم باطل شــوند. با اعلام اســامي برخي بازيکنان مثــل علي حمــودي، بختيــار رحماني، حســين ماهيني، آرش افشين و... خيلي زود موضوع را پذيرفتــه و بر تخلف خود معترف شــدند و لباس ســربازي به تن كردند اما برخيها مثل ســروش رفيعي، احمد حسنزاده و... حتي كار را به ديوان عدالت اداري كشــاندند امــا آنها هم در نهايت مجبور شــدند، به تيمهاي نظامي پيوسته و دو ســال در خدمت اين تيمها بهعنوان سرباز باشند. به نظر ميرسيد كه در اين داستان ترو خشك باهم سوختند و همانطور كه گفته شــد با وجود عملکرد خوب مســوولان نظامــي در اين موضوع برخيها هم مستحق اين برخورد نبودند.

اگر جلوي این موضوع گرفته نميشد

مساله فراتر از تخلف يك نفر و يا عدهاي ســودجو بود، چرا كه كاملا مشــخص شد برخيها كاملا ســامان يافته به اين موضوع يعني جعل معافيت سربازي اقدام ميكردند و با دريافت پــول از بازيکنان حتي به طور علني ايــن كار را انجام ميدادند. جالب بود كه گفته ميشد مديرعامل يکي از باشگاهها حتي از مبلغ قــرارداد برخي بازيکنان براي گرفتن معافيت، كسر ميكرده است كه البته هيچ كس پيگير اين موضوع نشــد و از آن چشمپوشي شد اما واقعيت اين است كه اگر با اين مساله به طور جدي برخورد نميشد، شايد تا سالهاي ســال عدهاي از اين طريق خود را از مردم تافته جدا بافته ميدانستند و هرگز پايشان به پادگانها باز نميشد.

چند نظامي بازداشت و عدهاي فراري شدند

اما از نظر اينکه چه كســاني اين مساله را دنبال ميكردند و در اختيار فوتباليستها ميگذاشــتند، همانطور كه گفته شــد اين موضــوع حتي از طرف يــك مديرعامل هم پيگيري ميشــده اســت اما «ع. ك» فرد اصلي در اين داســتان بوده كــه هنوز هم فراري و تحت تعقيب است.

ظاهراً او چندين بار به دادگاه فراخوانده شده بود و وقتي فهميده بود موضوع جدي است و امکان دســتگيرياش وجود دارد به يکي از كشورهاي حوزه خليج فارس متواري شــد. از طرف ديگر برخــي عوامل داخلي نظامي هم در اين مســاله دخيل بودند كه همــه آنها بازداشــت و براي رســيدگي به دادگاه نظامي تحويل شدند.

جعل فراموش و انتقادها شروع شد

همانطور كه گفته شــد كارت معافيت قريب بــه 120 نفر از بازيکنان باطل شــد اما اين مســاله با انتقادهاي شايد جهتدار رنگ ديگري گرفت؛ اينکه چرا بايد بازيکنان بعداز كلي هزينه و آموزش در يك باشگاه و درســت زماني كه در اوج كار خود هستند، راهي تيمهاي نظامي شوند.معمولا هر كدام از مربيانــي كه در تيمهــاي نظامي حضور داشــتند، انتقادي به اين مساله نميكردند و اين را حق خود و تيمشان ميدانستند اما بلافاصله بعد از جدايي از تيمهاي نظامي و حضور در تيمي ديگر در مصاحبه هايشــان لب به انتقاد از اين موضــوع باز ميكردند، مثــل مجيد جلالي كــه تا زمانــي كه در تراكتورســازي بود، جذب بازيکنان بهعنوان ســرباز را حق تراكتورســازي ميدانست و وقتــي به تيمهاي ديگر رفت، همواره از اين مساله انتقاد ميكند.

شرایط دیگر كشورها چگونه است

هر كشــوري براي حفظ اقتدار نظامي خود و تامين نيروهاي مســلح قوانيني دارد كه كاملا با ســاير كشورها متفاوت است اما در اغلب كشــورها، خدمت سربازي جوانان وجود دارد و بايد جوانان كشــور در مقطعي در خدمــت نيروهاي مســلح باشــند. مثل كشور كره جنوبي كه تقريبا مثل كشورمان خدمت سربازي در اين كشور اجباري است. هر چند تفاوتهايي با آنچه كه در كشورمان اجرا ميشود، وجود دارد. مثلا در اين كشور جوانان ميتواند از ســن 18 تا 28 ســالگي هر وقت خواســتند به سربازي بروند اما در خصــوص ورزشــکاران در كــره جنوبي دو تيم نظامي وجود دارد كه فوتباليســتهاي سرباز به اين تيمها اعزام ميشوند. حتي در برخي از كشورها با شرايطي امکان معافيت ورزشــکاران وجود دارد. در هر صورت اين مساله در كشورمان فعلا طبق قوانين فعلي اينگونه تدبير شده است.

لایحهاي كه از طرف وزارت ورزش به مجلس رفت

در نهايت بعداز كش و قوسهاي فراوان و بالا گرفتن انتقادهــا، وزارت ورزش براي حل اين موضوع لايحهاي به مجلس فرستاد تا فدراسيونهاي ورزشي از جمله فدراسيون فوتبــال نيز بتواننــد به صــورت امريه، از سربازان ورزشکار بهره بگيرند.

مــاده 36 اين لايحــه مربوط به صدور مجوز امريه براي ورزشکاران براي خدمت در فدراسيونهاي ورزشــي بود. بعد از گذشت چند مــاه نهايتاً اين لايحــه در مجلس به تصويب رسيد.

در ماده 36 مصوبه مجلس آمده است: «در زمان صلح با تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداري ها، دهياري ها، نهادهاي عمومي غير دولتي، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي و فدراســيونهاي ورزشي و واحدهاي توليدي به نيروي انساني داراي مــدرك ليســانس و بالاتر با اســتفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عدم ورود آسيب به آمادگي رزمي كشور و پس از گذراندن دوره آمــوزش نظامي تامين ميگردد. براساس اين ماده، اين نيازها از طريق وزارت دفاع و پشــتيباني نيروهاي مســلح به ستاد كل اعلام ميشود. حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دســتگاه به كارگيرنده تامين ميگردد؛ همچنين ميزان دريافتي ايــن قبيل افراد نبايــد در مجموع از حد مقــرر در قوانين نيروهاي مســلح تجاوز كند. حداقــل پنجاه درصــد از نيروهاي انســاني فوق كه فارغ التحصيل دانشگاه هســتند، بايد در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور خدمت كنند».

تبصرهاي كه باران چشمه به قانون مجلس زد

ايــن ماده از مصوبه مجلس شــوراي اســلامي كاملا واضح اســت و نيازي به توضيــح اضافه نــدارد و در ايــن ماده از فدراسيونهاي ورزشي نام برده شده است و هيچ فدراسيوني استثنا نشده است.

اين مــاده از مصوبه مجلس تنها يك تبصــره دارد كه بيان ميكند: «ســهميه مربــوط به فدراســيونهاي ورزشــي از طريــق وزارت ورزش و جوانــان و صرفاً براي اســتفاده قهرمانان ورزشــي مدال دار كشــوري و بالاتر و سهميه واحدهاي توليــدي از طريق دســتگاههاي اجرايي ذيربط اختصاص مييابد.»

اين مــاده از مصوبه مجلس و تبصره آن بــه خوبــي نگرانيهاي باشــگاههاي فوتبال بــراي پرورش اســتعدادهاي اين رشته ورزشــي را برطرف ميكند و تمام انتقادهايي كه در طول چند سال اخير به جذب بازيکنان سرباز توسط چند باشگاه خاص ميشد را جواب ميدهد اما سردار باران چشمه رييس تربيت بدني نيروهاي مسلح در اين باره ميگويد: «براساس اين قانون، ســربازان ورزشــکار بايد با اولويت در اختيار تيــم ملي قرار بگيرند اما اينکه سربازان ورزشکار ميتوانند در باشگاههاي خــود خدمت كنند، فقــط مربوط به آن دسته از رشــتههاي ورزشي ميشود كه نيروهاي مســلح در آن رشــته فعاليتي ندارنــد. بهعنوان مثال نيروهاي مســلح در رشــته بوكس فعاليتي ندارد. بنابراين وقتي يك مليپوش در اين رشــته، سرباز ميشــود، ميتواند خدمت سربازي اش را در همان تيم باشــگاهياش بگذراند چون نيروهاي مسلح در اين رشته تيمي ندارد كه اين ورزشکار براي خدمت سربازي به آن تيم برود اما از آنجا كه نيروهاي مسلح در رشتههاي فوتبال، واليبال و رشتههاي اينچنيني تيمداري ميكنــد، اين قانون شامل اين رشتههاي ورزشي نميشود. به همين دليل فوتباليســتها بايد مثل قبل براي گذراندن خدمت سربازي در تيمهاي نظامي خدمت كنند.»

متاسفانه بايد گفت كه اين تبصرهاي كه سردار باران چشــمه به قانون مصوب مجلــس اضافــه ميكند، اصــل موضوع را زير ســوال ميبــرد. در قانون مجلس صراحتاً ذكر شده است كه فدراسيونهاي ورزشــي ميتوانند از اين ماده اســتفاده كنند و فدراســيوني اســتثنا نشده است. حال مشــخص نيســت كه چطور سردار باران چشــمه از اين قانون واضح و روشن چنين برداشــتي كرده است. ضمن اينکه بايد گفت ارســال اين لايحه به مجلس و تصويب آن، براي برطرف كردن مشــکل فوتباليستهاي سرباز بوده كه حاشيههاي فراواني براي فدراســيون فوتبال و حتي ستاد كل نيروهاي مسلح به وجود آورد.

لازم به توضيح است كه اين مصوبه، فارغ از تبصرهاي كه ســردار باران چشمه بــه آن ميزند، نه تنهــا برخي معضلات به وجود آمده در ســالهاي اخير را حل ميكند، بلکه باعث پيشــرفت و توســعه ورزش حرفــهاي در رشــتههاي مختلف بخصوص فوتبال در مناطق توسعه نيافته و يا كمتر توســعه يافته خواهد شــد اما با اين تبصره ســردار، بــه جرات ميتوان گفت كه گرهاي از كار ورزش و بخصوص فوتبال باز نخواهــد كرد. ناگفته نماند كه طبــق قانون اين امريههاي ورزشــي بايد با تاييد ســتاد كل نيروهاي مســلح باشد و اين امر حتما بــه تربيت بدني نيروهاي مســلح سپرده خواهد شــد، شايد سردار باران چشمه از اين طريق بتواند، از اجراي كامل اين قانون جلوگيري كند.

در انتظار تایيد شوراي نگهبان

هنوز مصوبه مجلس به قانون تبديل نشــده اســت و در انتظار تاييد شــوراي نگهبان اســت. بــا اينکه برداشــتهاي متفاوتي از آن ميشــود، به نظر ميرسد، ايــن مســاله همچنــان ســردراز دارد و پاياني براي اين فوتباليســتهاي به خط وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.