سلام بر 96

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

ورزش از آن پديدههايي اســت كه فصل و روز و ماه و سال نميشناسد و روز خوبش ميتواند هر روزي باشــد كه ورزشــکار در آن خوب كار كرده باشــد و آن روز ميتوانــد اوج گرماي محنتبار ماههاي تير و مرداد باشــد يا چلههاي كوچك و بزرگ ســرد و قنديل بسته زمســتان. با اين وجود ورزش در شروع هر سال تازه مشــخصههايي دارد كه با تدارك و نوع حركتها در همان ايام همخواني دارد و از چيزهايي تأســي ميپذيرد كه به همان مناسبتهاي زماني تعلق دارند. 1396 كه فقط چهار روز تا شروع آن فاصله داريم، سالي است كه اگر همه چيزها به درستي به كار گرفته شود سالي پربارتر از 1395 براي ورزش ما خواهد بود.

يك المپيك بالنسبه خوب و نوار بردهاي حرفهاي تيم ملي فوتبال با رهبري كارلوس كيروش آرمانگرا ســبب شد 1395 با آميزهاي از خوبيها و درخششها و لغزشها و افســوسها در ذهنمان حك شود. كســب 8 مدال شامل 3 طلا در المپيك برزيل و ناكاميهاي برخي رشــتهها مثل تکواندو و هندبال و دووميداني و دوچرخهســواري و بردهاي ناكافي در رشــتههايي مثل بسکتبال و پينگپنگ و درخشــشهاي فاقد مدالي واليبال در جهان ســبب شد يك بار ديگر كشتي و وزنهبرداري بار اصلي كســب مدال در المپيك را بر دوش خود حمل كنند. بيش از 60 سال بعد از نخســتين مرتبه شركتمان در المپيكها )1948 لندن( حفظ همان تعرفهها و شــاخصهها خبر از عوض نشــدن ريتم كار و منحني ورزشها به رغم كوشــشهاي طولاني در ساير ورزشها ميدهد و ســال 1396 در حالي در آســتانه آغاز قرار دارد و به آن سلام ميدهيم كه نشانه و عزم و تواني براي تغيير اين منحنيها حس نميشــود و آنهايي كه بايد اين منحنيها را عوض كنند توان انجام اين كار را ندارند. در ســالي كه نه المپيك برگزار ميشــود و نه جام جهاني فوتبال و نه بازيهاي آسيايي بديهي است كه كارها قدري سبكتر از معمول باشد اما 1396 سال پايهگذاري كارهاي مهم بعدي ما است. از يك سو تمام ورزشهاي ما بايد در اين ســال طوري خود را تقويت كنند و تدارك ببينند كه قادر به ابراز وجود وســيع و كسب مدالهاي متعدد در بازيهاي آسيايي 2018 جاكارتا باشند و از جانــب ديگر تيم ملي فوتبال ايران در پنج بازي باقيماندهاش در مرحله نهايي انتخابي جام جهاني 2018 در قاره آسيا به نتايجي برسد كه صعودش را به مرحله نهايي قطعي كند. اينها ميدانهايي هستند كه ميتوانند سال 1397 را براي ورزش ايران نورباران كنند.

ساز و كارهاي ورزش ايران در 6 ماهه دوم سال 1395 كه مسعود سلطانيفر جاي محمود گودرزي را گرفت، آنچنان كه بايد صيقل و جلاي مجدد داده نشد و تا بهمنماه طول كشيد تا اولين تغيير عمده از سوي وزير جديد در بالاترين سطح وزارتخانه اعمال و محمدرضا داورزني جانشــين نصرا... ســجادي در پست معاون ورزش قهرماني شــود. با اين حساب 96 سال مناســب و زمان مفيدي براي وزير ورزش هم هست تا ساير چرخههاي اجرايي كارش را رنگ و روغن بزند.

ســال 1395 را با اين ســوال به پايان ميرسانيم كه به رغم اعلام شروع كار ستاد اجرايي بازيهاي آسيايي جاكارتا از دو سال و نيم پيش تا به حال چه ميزان درصدي از كارهاي اين مسابقات رتق و فتق واقعي شده است و با اين نويد و آرزو همراه ميكنيم كه كاش 12 ماه بعد ضمن وداع گفتن با 1396 همين افسوسهاي موقع خداحافظي با 95 را نداشته باشيم!

فاجعه سال؛ ساختمان پلاسكو فرو ریخت. حیرتانگیز اما در میان شعلههاي سوزان و گدازههاي آتش، ایثارگران آتشنشان بودند كه جان مردم را نجات دادند و خودشان زیر آوار ماندند و شهید شدند. این ایثار آنقدر بزرگ بود كه واكنش اهالي ورزش را هم به دنبال داشت. ستارههاي معروف فوتبال و ورزش نســبت به این اتفاق واكنش نشان دادند. اما آخرین واكنش ورزشكاران همین چند روز پیش – مصادف با چهلم – شهداي آتشنشان بود كه گروهي از كوهنوردان تهراني پس از صعود به قله 3350 متري كلكچال، با برافراشتن عكس شهداي آتشنشان، یاد و خاطره این عزیزان را گرامي داشتند. گروه كوهنوردي آریوبرزن متشكل از رضا نوروزبیگي، سعید شفیعي، رضا اكرمي، ابراهیم سلیماننژاد، رضا سلطاننبي، علي مولایي، حامد فتحي اوغاني و محمد مفیدي یك گروه شناخته شده در میان كوهنوردان است كه سابقه صعود به قلههاي بلند ایران را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.