بهترين بازيكن سال پرسپوليس كيست؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

پرسپولیس لیگ شانزدهم تیم كاملي به نظر نميرسد. از اين لحاظ ميگويیم كه روي نیمكت يكســري جوان تازه كار نشستهاند كه هنوز نميتــوان به آنها اعتماد كرد و بازيكنــي كه بتواند از روي نیمكت بیايد و كار را در بیاورد كم پیدا ميكنید. با اين حال تركیب اصلي پرسپولیس تركیب خوبي اســت و همین كه ميگويند تیم برانكو در طول فصل بــا ‪-13 14‬بازيكن كار ميكند و البته با در نظر گرفتن اينكه نتايج فوقالعاده با اين محدوديت گرفته شــده ميتوان روي كیفیت تك تك نفرات دقیق شد. پرسپولیس ‪-95 96‬بازيكنان فوقالعادهاي دارد؛عدهاي از آنها در تیم فصل قبل حضور داشــتند و در موفقیت ناتمام آن فصل ســهیم بودند اما عدهاي ديگر از تابستان گذشته عضو سرخها شــدند و اتفاقا خیلي خوب جا افتادند به طوري كه برخي شــان در زمره بهترينهاي تیم قرار ميگیرند. براي انتخاب بهترين بازيكن پرسپولیس هم ميشود روي سال 95 يعني از فروردين گذشته تا همین روزهاي آخر اسفند متمركز شد و هم ميتوان بهترين بازيكن فصل را پیشــاپیش انتخاب كرد. براي مورد دوم البته دو ماه و حداقــل 9 بازي ديگر باقي مانده و طبیعي اســت كه بعد از انجام اين مسابقات سنجیدن عیار شاگردان برانكو راحتتر باشد پس ما بهترين بازيكن سال را انتخاب ميكنیم. بدون شك در تركیب فعلي پرسپولیس ميتوان بازيكنان شــاخصي پیدا كرد و همیــن كه 7 تا 9 بازيكن اين مجموعه در اردوهاي ملي حضور دارند و 4 نفرشــان در تركیب اصلي كيروش قرار ميگیرند يعني تیم فعلي پرسپولیس پر ستارهترين تیم لیگ شناخته ميشود و برانكو ايوانكوويچ خوشبختترين مربي شاغل در فوتبال ايران است كه اين تعداد بازيكن خوب را يكجا كنار هم دارد. اما انتخابهاي ما به شرح زير است: 1 اميحن ا سسـنـم تسكلـمـاهنا:و اوناتقعخيابت برانكو نبود و باشــگاه پرسپوليس اين هافبك بازيســاز را جذب كرد. مسلمان كه بعد از درخشش در 17 ســالگي و ظهور به عنوان يك پديده حتــي در مقطــع اول حضــورش در پرســپوليس و البته تيم ملي اميد هم بازيكــن مهمــي در فوتبــال ايران به حســاب ميآمد به يكبــاره دچار افت عجيبي شد و در بازگشت به ذوبآهن و البتــه در فولاد تا حد يك بازيكن متوســط يا كمتر از آن نزول كرد. مســلمان سر دوراهي ســرخ و آبي پرســپوليس را انتخاب كرد و البته به عنوان يك بازيكن افت كرده به پرســپوليس آمد با اين اميد كه دوباره تبديل به همان مهره تاثيرگذار ســابق شود اما ســرعت پيشرفت او تحت هدايت برانكو فوقالعاده بود. مســلمان در هفتههاي ابتدايي فصل گذشته يك نيمكتنشين محض بود اما همزمان با اوجگيري او پرســپوليس هم تبديل به تيم ديگري شــد. در واقع شروع دوران اقتدار پرســپوليس طي يك سال و نيم گذشته همزمان شد با اوج گرفتن محسن مسلمان و طبيعتا اين دومي تاثير زيادي در رقم خوردن اتفاق اول داشته است. مســلمان در راس لوزي خط مياني پرسپوليس بازيهاي كم نقصــي ارايه كرد و معمار حملات تيمش بود. نكته ويژهاي كه باعث شد او به تركيب اصلي برسد و هيچ گاه به نيمكت برنگردد اضافــه كردن عنصر دوندگي و جنگندگي به فاكتورهاي اصلي و اوليه بازياش شــامل تكنيك انفرادي در برداشــتن بازيكن حريف، انجــام كارهاي تركيبي، ارســالهاي خوب از ضربات ايستگاهي، پاسهاي قطري دقيق، پاسهاي تودر بلند و روي زمين و يك و دوهاي سرعتي و شوتهاي سركش بود. امسال هم مسلمان شروع و تداوم فوقالعادهاي در تركيب پرسپوليس داشت و تبديل به رهبر خط مياني تيمش شد اما اضافه شدن ســروش رفيعي چالش بزرگي براي او به وجــود آورد. اعتماد عجيب برانكو به ســروش و ســپردن راس لوزي خط مياني به اين بازيكن باعث شــد پست بازي مســلمان تغيير كند و اين كيفيت بازي او را بــه مخاطره ميانداخت اما در كمال تعجب تنها يكي دو بازي طول كشــيد تا او در محل جديد هم همان بازيكن تاثير گذار و فوقالعاده باشــد. درخشــش مسلمان در ماههاي جاري در رو آمدن دوباره مهدي طارمي نقش بسزايي داشته و بي شك ميتوان او را بهترين بازيكن سال پرسپوليس ناميد اما عجيب اســت كه همچنان او در برنامههاي كيروش جايي ندارد. 2 گوفحتیهدايم.ام بیارزيكي:ن دير كمهــوحرددوادي

ن10با زمياهك ق نبهلربا چتيهزبهگوويشيــم يكمو چالاكي خاصش دروازه پرسپوليس را باز كرد و مانع از قهرماني اين تيم شــد حالاهمه كار ميكند تا تيم جديدش را قهرمان كند. وحيد اميري طي 7 ماه گذشته كه پيراهن پرسپوليس را به تن كرده نمايشهــاي فوقالعادهاي براي تيمش ارايه كرده است و با اينكه بارها بين هافبك چپ و خط حمله جابجا شده اما بالاترين كارآيي را داشــته اســت. دوندگــي بيش از حد، كيفيت بالاي پاسها، چرخشها و بالا آمدنهايي كه تيم را از حالت دفاعي خارج و به ســرعت وارد فاز حمله ميكند نقش مهم اميري را در تيم برانكو نشــان ميدهد. بازيكن بي حاشيه و خــوش اخلاقي كه به نوعي يكــي از زحمتكشترين نفرات تيمش به حساب ميآيد در طول اين هفت ماه خيلي كم بازي در حد متوسط داشته و هميشه جزو بهترينهاي تيمش بوده اســت. او كه بازيكن اصلي كيروش هم به حساب ميآيد آمار گلزني خوبي هم داشته و گاهي اوقات آنقدر خوب گل ميزند كه شك ميكنيم ذاتا مهاجم نوك بوده يا گوش چپ. 3 دسوـســـیتدداجرالانلپ رحسـسـپـوـليینسي : ا بزسهــمايانر ه فاتز ه اههااليي ا فووتل بلايلگ

ي و جــاري به ايــن نكته اذعان داشــتند كه اگــر برانكو لجبازي نميكرد و اجازه ميداد فصل گذشــته به پرسپوليس برگردد قهرماني ليگ پانزدهم هم در مشــت ســرخها بــود. با حضور سيدجلال در قلب دفاع پرسپوليس آمار گل خورده اين تيم به شدت كاهش پيدا كرد و او تبديل به ستوني در قبل دفاع شد كه به ديگر مدافعان و دروازهبان تيم اطمينان ميبخشيد. خط دفاع پرسپوليس به رهبري سيدجلال آنقدر خوب كار كرد كه با وجود كم كاريهاي خط حمله اين تيم با بردهاي اقتصادي هم صدرنشين مطلق ليگ شد و به عنوان شانس اول قهرماني خودش را بالا كشــيد. سيدجلال كه در نفت تهران هم همين آمار فوقالعاده را بجا گذاشته بود امسال تقريبا در همه بازيها با پيراهن پرســپوليس نمايشهاي درخشان و كم نقصي ارايه كرد و تعداد اشــتباهات او به تعداد انگشــتان يك دست هم نميرســد. علاوه بر اين او در نقش يــك كاپيتان و ليدر تيم نقشاش را به خوبي ايفا كرد و كاري كرد تا بازيكنان فكري جز برد و رسيدن به قهرماني نداشته باشند. 4 تحغييسری پ نسمـاـهیتنهاي:ي بمهتوخالاطي واسحتمضروارر ددرر چخهوار پبوسدتن بماخوتجلوفد

ر ب ميتوان او را چهارمين بازيكن برتر پرسپوليس دانست. 5 نكشماانل دكاادموی اپبييشنریفا:تكفماولقا لفعاصده لاي لدادشرت روسايپولني فص لخاودادميه

قب پ س همان مســير را طي ميكند. نبود او در يك بازي مهم فاجعه را رقم زد تا ميزان تاثيرگذارياش مشخص شود. 6 فمهصدلر يااطزادرمسيت: بداادييناكنهيمديير ابزرمگوشقـعـيتت هواتيمرحيتنامتي ابگتلدزانيي ا را هــدر داد اما بــه عنوان بهترين گلزن تيــم و بهترين مهاجم مجموعه در بسياري از بازيها كيفيت بالايش را نشانمان داد. 7 اراخميیرنش رعبضاويریاكنني: ماگنرم يزت وادنييرمبرمگنكشرـتـاتثينرگوذابردايخ او قبا شهيام. ا لاي رضاييان هر بار كه از روي نيمكت هم آمد تاثيرگذار بود و كاري كرد تا همه پيشكسوتان و برخي از هواداران مدافع بازي دادنش باشند و رودرروي برانكو بايستند. 8 معلدایفرعاضنا پبریرساـنـوپنولد:ي سر مچنشدخ ص دشودمازهي ر سـرـبااي هشقـتـتدابارهآانها ه در اخي ا ت كمتــر محك جدي خورده اما نميتوان كيفيت او را زير ســوال برد. بيرانوند در سايه اين درخشش دروازهبان اصلي تيم ملي شد و به لحاظ اعتماد به نفس هم موازي با بحث فني رشد كرد. 9 فحردوشاددياشحـمـردايزاطده:ش جرااباهز حياليتبنيرنماخلطخارهاجفبكركد ا مادفكااعريا جا وت كه برانكو ميخواست را انجام داد و تبديل به مهره مورد علاقه او شــد. از تاثيرگذاري احمدزاده در فاز حمله نميتوان به راحتي عبور كرد هر چند او با يك شماره 10 واقعي فاصله زيادی دارد. 10 نمكحردم و دبانهصدافارعی:م بياان ینكمنهتاقملس شادلامدا نپماسيتشتخهاصیصبیس يار خاوزبیی اي ــ ر ا ش ارائــه داد و غير از يكی دو ماهه آخر تقريبا بی اشــتباه و پر صلابت بازی كرد تا جايی كه غيبتش در بازی آخر مقابل الريان به چشم آمد. 11 كنصيادد م قحمرحمریمدیر: باگخرشسـمـاهلم ی از راقسهــسمــته قسـسـموم ب تهقترسيينم 95ب ت بازيكن پرســپوليس بوده است.مدافع - هافبك 21 ساله در نيم فصــل دوم به تركيب اصلی رســيد و عنوان پديده را از آن خود كرد.محرمی در فاز حمله بازی های چمگيری ارائه داد و در دفاع هم اميدوار كننده ظاهر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.