چشمک احت جسياممابلاتهق هرپمانريسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس - جعفر برزگر ‪Jafar Barzegar‬

پرســپوليس فصل شــانزدهم را خوب شروع كرد و امروز كه بيســت و چهار هفته از آن گذشته رويايي ادامه داده است. شاگردان برانكو ايوانكوويچ 19 هفتــه از ايــن 24 هفتــه را در صــدر جدول تكيه زدند. اين تيم از 10 بازي آخرش 9 مسابقه را با پيروزي پشت سر گذاشته و همين هم باعث شد تا فاصله امتيازي قابل توجهي با دو تعقيبكنندهاش يعني تراكتورســازي و اســتقلال تهران ايجاد كند. جدول شماره يك نشان ميدهد سه تيم اول جدول تا پايان فصل با چه تيمهايي روبهرو خواهند شد. ما هم براســاس جايگاهشان در جدول وضعيت آنها را در شرايط فعلي مورد بررسي قرار ميدهيم.

قهرماني، حداقل با 7 و حداكثر با 9 امتیاز

پرسپوليس در حال حاضر 56 امتيازي است و 10 امتياز از تراكتورســازي و 12 امتياز هم از استقلال بيشــتر دارد. ضمن اينكه تفاضل بيســت و شش هم حاشيه امنيت خوبي برايشان ايجاد ميكند. در حالت اول شــاگردان برانكو اگر از شش بازي باقيمانده و 18 امتياز آن فقط 9 امتياز بگيرند قهرمانيشــان مسجل خواهد شــد و كاري بــه نتايج دو رقيب ديگرشــان ندارنــد. چون در آن صورت 65 امتيازي شــده و اگر تراكتورســازي هر شــش بــازياش را هــم ببرد 64 امتيازي خواهد شد.

اما حالت دوم اينكه اگر استقلال و تراكتورسازي پنــج بازيشــان را با پيروزي پشــت ســر بگذارند و بازي رودررو در هفته بيســت و هفتم كه بسيار براي قرمزها اهميت دارد با نتيجه تســاوي به پايان برســد پرســپوليس با هفت امتياز قهرمان خواهد شــد و اگر آنها از سه بازي قبليشان با نفت در آبادان، پيكان در تهران و ماشينســازي در تبريز شش امتياز بگيرند با يك تســاوي مقابل پديده در هفته بيست و هفتم در تهران جشــن قهرماني را برگزار خواهند كرد. اينها دو احتمال قهرماني پرسپوليس است كه اصلا بعيد نيست با نتايجي كه در سه بازي اول پيش رو به دست ميآيد اين احتمالات تغيير كند.

كدام تیم دوم ميشود

دو تيم تراكتورســازي و استقلال براي قهرمان شــدن بايد منتظر باشند كه پرســپوليس ‪10- 12‬ امتياز از دســت بدهد. يعني ‪-3 4‬باخــت بياورد و خودشان هم امتيازي از دست ندهند. يعني در بازي رودررو يكي از آنها برنده از زمين خارج شود. اما آنها براي دوم شدن هم رقابت بســيار سخت و نزديكي دارند. فاصله دو امتيازي به هيچ وجه حاشيه امنيت مناسبي نيســت. به احتمال بسيار زياد آنها سايه به سايه هم حركت ميكنند و تقابلشان در هفته بيست و هفتم به اوج خود ميرســد. مســابقهاي كه شايد تكليف تيم دوم را تا حدود بســيار زيادي مشــخص كند. حالا اينطور در نظر بگيريد كه پرسپوليس تا آن روز امتيازهاي زيادي را از دست داده باشد، آن وقت برنده بــازي در تبريز ميتواند مدعي اصلي قهرماني شــود. البته تراكتورســازي فينال جام حذفي را هم در پيش دارد اما بدون شــك امير قلعهنويي ريسك نميكند و از همين ليگ دنبال ســهميه آســيايي خواهد بود. همين انگيــزه را هم عليرضا منصوريان و شــاگردانش دارند. بخصوص كه آنها جام حذفي را هم از دست دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.