چرا پرسپوليسيها برانكو را دوست دارند؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس - محمد قراگزلو ‪Mohammad Gharagozlou‬

15ســال قبل وقتي تيم زير 23 ســالايران با دو ستاره بزرگســال قهرمان بازيهاي آســيايي بوسان شــد هنوز هيچ كس برانكو را بهعنوان يك مربي موفق نميشــناخت. درخشــش در جام ملتهاي آســياي 2004 و مقام سومي- كهاگر ناداوري بازي با چين نبود فينال در دســترس به نظر ميرسيد - هماين عنوان را به مرد مودب كرواتنرســاند وانگار هنوزاو زير ســايه نام بزرگ چيرو و ناكامي در راه رســيدن به جام جهاني 2002 گــمبود و همهاينافتخــاراتبهعنوان تقلايي براي خودنمايي و باز كردن راهي به ســوي قلب مردم به شمار ميآمد.

صعود بي دردسر به جام جهاني همان چيزي بود كه سالها از مربيان بزرگ خارجي و داخلي كه در راس كادر فني تيــم ملي قرار ميگرفتند طلب ميكرديماما پروفســور اين مهم را به فوتبال ايران هديه داد. بعد از صعود به جــام جهاني برانكو مربــي موفقي در فوتبال ايران به حساب ميآمد و يكي از بهترين خارجيهايي كــه روي نيمكت تيم ملي نشســته امــا اتفاقات جام جهاني و شــرايطي كه پيش آمد دوبــارهاو رااز فوتبال ايران دور كرد.

در آن ســالها حتي مقطعي كــه برانكو بهعنوان مربي موفق در فوتبال ايران خودي نشان داده بود او به لحاظ محبوبيت همسنگ اعتبار فنياش صعود نكرده بود.برانكو نه كاريزما و سياهكاريهاي چيرو را بلد بود نه ميتوانســت با جملههاي فريبنده و كارهاي عجيب از راههاي ميانبر به قلب فوتبال دوستانايراني راه يابد.

او براي ايــن مهم روش درســت را انتخاب كرده بــود؛ كار، تلاش و نتيجــه گرفتن و كســبافتخاراما نميدانست كه اينجا در ايران هميشه روش اصلي دير جواب ميدهد.

همين شــد كه وقتي برانكوازايــران رفت و چند ســالياين طرفها آفتابي نشــداو را بهعنوان بهترين مربي خارجي بعد از انقلاب شــناختند.قبل از اين هر چند صعود بي دردســر به جام جهاني و البته كســب عنوان سومي جام ملتهااو را در زمره مربيان موفق قرار داده بود اما بســياري از اهالي رسانه و هواداران فوتبال به خاطر ارائه فوتبال محتاطانه و انتخاب سيستمهايي كه ظاهرا و در نگاه عوامانه به سيستمهاي تدافعي شبيه بوداز برانكو بهعنوان مربي موفق والبته محبوب شــان ياد نميكردند اما ده ســال بعد همــه چيز انگار عوض شده بود.

در يك نظرســنجي برانكو به عنــوان موفق ترين مربــي خارجي بعد از انقلاب شــناخته شــد و همين ميتوانست زمينه بازگشت سه بارهاش به فوتبال ايران را فراهم كند و البته رسانهها و فوتبالدوستان با آغوش باز او را پذيرا باشند.

حالا نزديك به دوسال از بازگشت برانكو به فوتبال ايران ميگذرداما پروفســور طياين مدت كاري كرده كه تقريبا دوست و دشمنازاو بهعنوان يك مربي موفق ياد كنند و البته به لحاظ محبوبيت به جايي برســد كه قطعا هيچ مربي خارجي تاكنون به آن دست نيافته بود.

برانكــو براي بازگشــت به فوتبال ايــران حضور در پرطرفدارتريــن تيم باشــگاهي را انتخــاب كرد و ميدانســت در صورت موفقيــت و افتخارآفريني در كسب عنوان بهترين، رقيبي نخواهد داشت. برانكو در شش هفتهابتدايي حضورش در پرسپوليس تيم بحران زدهاي را تحويل گرفت و البتــه نتايج اصلا خوب نبود امااين شــناخت نسبي پايهاي شــد براي تشكيل تيم دلخواه خودش.

تيم دلخواهاو در فصل گذشته شروع خوبينداشت امابه يكبارهاوج گرفت و وارد كورس قهرماني هم شداما در نهايت عنوان قهرماني رااز دست داد.بااين حال همه از برانكو و تيمش راضي بودند چرا كهاو پرســپوليس را به آنچه هوادارانش ســالها در ذهن شان جست و جو ميكردند نزديك كرده بود.پرســپوليس فصل گذشته تيمي تهاجمي و دوست داشتني بود كه البته به لحاظ ابزار براي قدرتنمايي در ســطح يك قهرماني ناقص به نظر ميرســيد. در ناقص گذاشتناين پروژهالبته خود برانكو هم تقصيرهايي داشت اما نمايشهاي تيم آنقدر دلپذير و حتي فريبنده بود كه ميشــد از اشتباهات او عبور كرد.

از كف رفتن قهرماني در روز پاياني برخلاف اينكه هواداران پرسپوليس و دو ستداراناين تيم رااز برانكو و تيمش نااميد كند اميدوارتر كرد و همين پايه محكمي شد براي تداوم درخشــش و البته بزرگي كردن در حد يك قهرمان.برانكو با درس گرفتن از اشــتباهات خود تيم كاملتر و بهتري بســت تا از همــان ابتداي فصل دنبال مهمترين هدف باشــد و لحظه بــه لحظه به آن نزديكتر شــود. پرسپوليسي كهامسالاو بست و روانه ميدان كرد تيم كاملترينســبتبه فصل گذشــتهبه نظر ميرسيد و اين را ميشــد جدا از كيفيت بازيكنان و كارآييشــان و به صورت كليتــر كيفيت فني تيم و بازيهايي كه ارائه ميدهد در ابعاد ديگري هم پيدا كرد.تيم امســال پرســپوليس تحت هدايت برانكو تيم كامل تري به لحاظ شخصيت و پرســتيژ يــك تيم نامــدار به نظر ميرســيد. بازيكنان جوان و شــاگردان پروفســور با ذهنيت قهرماني و ميل به پيروزي وارد ميدان ميشدند و البته به لحاظ انضباطي و ديسيپلين هم به خواستههاي او و تيمي ايدهآل در حد يك قهرمــان همه چيز تمام نزديك شده بودند.

با مــرور كيفيت كار و نحوه تــلاش برانكو براي اضافه كــردن چيزهايي كــه فوتبال مــا نياز به آن دارد ميتوان به اين نتيجه رسيد كه او براي محبوب شــدن در فوتبال ايران اين بار هم ازاصولش كوتاه نيامد؛ دنبال كســبافتخار و موفقيت رفت اما با اتخاذ اســتراتژي متفاوت و ارائه فوتبالي تهاجمــي رگ خواب هواداران پرســپوليس و فوتبال ايران را پيدا كرد تا نشان دهد طي دو دوره قبلي حضورش در فوتبالايران فهميده چطور ميتوان لقب موفق را جلوي اسم يك مربي گذاشت و البته دوستش داشت.

واقعيت اين اســت كــه حــالا موفقيتها و استمرار در كســب نتايج خوب و ارائه فوتبالي كه به نظر ميرسد يكي دو پله از ساير تيمهاي ليگ برتري بالاترباشــد كاري كرده همه پرسپوليســيها و حتي هواداران تيمهاي ديگر براي اين مربي احترام ويژهاي قايل باشند و حتي آرزوي داشــتن يكي مثل برانكو را روي نيمكت رهبري تيم شان كنند.

جدا از اين شــخصيت برانكــو و پايبندياش به اصــول تيمي و دل دادن به كار و تلاش در كســباين تقبل و محبوبيت كم تاثير نبود.

برانكو طي اين دو ســال براي مــدت كوتاهي به اســتراحت و تعطيلات رفت و همواره پــاي كار بود و بازيكنــان پرســپوليس را همپا با ديســيپيلن بالاي خودش رشــد داد تا موفق ترين مربيايران در سال گذشته و البته محبوب ترين شان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.