96 ، سال اميدهای يک تيم قرمز

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

بزرگــي و افتخارات يك باشــگاه هرگــز نميتواند متضمــن تــداوم بزرگي و افتخــار آفرينيهــاي يك باشــگاه باشــد. اين جمله را نه يوهــان كرويــف فقيــد گفته نه جملــهاي از برايــان كلاف و رينوس ميشــل است. حتي جمله مربوط به امير حاج رضايــي هم نيســت. ايــن يــك واقعيت محــض اســت كه هــر هوادار تيم بزرگي بايد آن را بپذيــرد و باور كند. پر ســپو ليس بهعنــوان پرطرفدارتريــن تيــم فوتبالايران در دهــه ‪60 50،‬ و 70 افتخارات بســياري به دست آورد و آنقدر بزرگــي كرده بود كــه قهرمانيهاي پياپي در تهران وايــراناتفاقي معمول و روتين به حساب ميآمد اما با شــروع دهه 80 و ورود پول بــه فوتبال ايران دوران نــزول ابرقدرت سرخ هم آغاز شــد.چند قطبي شدن فوتبال ايران و ســرازير شدن ســتارههاي فوتبال به تيمهايي غير از پرسپوليس و استقلال و البته سوء مديريتهايي كه طياين 15 سال رخ داد باعث شد پرسپوليس تنها دو بار طعم قهرماني در فوتبالايران را بچشــد واگر آن دو قهرماني جام حذفي را كناربگذاريم، پانزده ســال و فقط دو قهرماني اصلا همسنگ با آن اعتبار و بزرگي كه از پرسپوليس ســراغ داشتيم نبوده، نيست و نميتوان هواداران ميليوني اين تيم را خشــنود كرده باشد. از آخرين قهرماني پرسپوليس در ليگ برتر و آقايي در فوتبال ايران نزديك به 9 ســال ميگذرد و طي اين 9 ســال تنها دو بار به اين عنوان نزديك شــدهاســت كه آماري دردآور به حســاب ميآيد .جدا از اين دو مقطع براي مدتي طولاني پرسپوليساز يك مجموعه مقتدر و بزرگ فاصله گرفته بود و با جذب بازيكنان و مربيان متوســطاز جمع تيمهاي بزرگ بيــرون رفته بود تا جايــي كه در برخي فصــول واز همانابتداي راه هيچ هوادار خوشــبيني به حضورايــن تيم در بين بزرگان و كــورس قهرمانياميد نداشت.

اين نااميديها كه از شــاكله و بنيــان ضعيف تيم نيمكتش و البته در اشل بزرگتر باشگاه نشات ميگرفت ذهن هواداران را به هم ريخته بود و سال به سال نااميدي در لايه لايــه و طيف به طيف پرسپوليســيهاي قديم و جديد رســوخ ميكرد .در واقع پالسهاي منفي تا جايي ريشــه دوانده بود كه برخي با اين جمله كــه «اين تيم صد سال ديگر هم درســت نميشود » دست از هواداري برداشــته و با ياد كردن از ســالهاي اقتدار، دلخوش به بزرگيهاي سابق باشگاه محبوب شان فقط در خاطرات خود غوطه ور شده و تيم فعلي را به كلي رها كرده بودند.

به ســبباينافت چند ساله و نزول تيم در حد يك مجموعه متوســط تعداد هواداران پرسپوليس تا حدود قابــل توجهي ريزش داشــت و حتي برخي از دوســت داشــتنها كمرنگتر شــد اما از سال گذشــته اوضاع تغيير كرده و اميدواري جاي ياس را گرفته اســت. فصل گذشــته و در روز پايانيليگ پرسپوليســي كه به خاطر دو گل زده كمتــر يا دو گل خورده بيشــتر جام رااز كف داده بود با حمايت ويژهاي تشــويق شد تا مشخص شود هوادار پرسپوليس از آن نااميدي چند ساله فاصله گرفته و نگاهي مثبت بهاتفاقات آينده دارد. بســياري معتقدند همان تشــويقايســتاده و فرهنگي كه آن روزبه فوتبال ايران وصله شــد پايه موفقيت بزرگتر پرســپوليس در فصل جاري بود و كاري كرد تــا قهرماني تنها هدف اول و آخــراعضاي تيم در مصاحبهها و ظاهرا ماجرانباشــد. پرســپوليسامســالاز روزاول با هــدف قهرماني وارد مســابقات شــد و هيچ گاه پا پس نكشــيد چرا كه ذهن بازيكن و مربي و مدير پيش از اين آماده شــده و حواشي و كمبودهانيزنميتوانســت تيم رااز ريل موفقيت خارج كند.

پرسپوليس امســال با تمام كاستيهاي فني و غير فني اش موفق ترين تيم ليگ برتر لقب گرفت و در پايان ســال با تداوم موفقيت هايش كاري كرد تا مدعي درجه اول قهرمانيبه حساببيايد وبسياري دنبال تعيين محل جشــن قهرماني زودتر از موعدش باشند.اين موفقيت و استمرار در خوب بودن طي يك ســال و نيم گذشته اما دســتاوردهاي بزرگتري حتي از صدرنشيني و احتمال قهرماني مقتدرانه و زودهنگام در ليگ برتر داشته است.

حالا روند فوقالعاده پرســپوليس در كسب نتيجه، ديســيپلين تيمي وارتقاي شخصيت بازيكنان و نزديك شدن آنها به آنچه همواره بزرگاناين باشگاه آرزو داشتند باعث شــده مجموعه فعلي بيشتر از ســالهاي گذشته شبيه خود پرسپوليسباشد؛ تيمي كه خوب فوتبالبازي ميكند، خوب نتيجه ميگيرد و به لحاظ كيفي بازيكنان و كادر فني شــبيه به آن چيزي اســت كه طي 15 سال گذشته طلب ميكرديم.

با اتفاقات خوبي كه طي يك ســال و نيم گذشــته در پرســپوليس رقم خورده و دســتاوردهايي كه برانكو و شــاگردانش براي باشگاه داشــتهاند به نظر ميرسد تا حدود زيادي بزرگي از دست رفته اين تيم به پرسپوليس بازگردانده شــده و پرسپوليســي كه حالا هر هفتهبازي هايش را تماشا ميكنيم اصلا شبيه آن مجموعه متوسط و متزلزل سالهاي اخير نيست. انگار پرسپوليس دوباره شــده همان تيم دوست داشــتني دهههاي گذشته كه خاطراتش را با افسوس مرور ميكرديم و حالا اگر عنوان «زلزله» را جلوي نامش بياوريم هيچ كس اجازه پوزخند زدن به خودش نميدهد .

اينهــا اتفاقــات بزرگي اســت كه رقم خــورده و اميدواريهايي راباعث شده كه ميتواند رويا پردازيهاي ديروز را تا حد واقع گراييهاي امروز تنزل ســطح دهد. امروز مدير، مربي وبازيكن پرســپوليساز قهرمانيليگ برتر ايران عبور كرده و دم از قهرماني آسيا بهعنوان هدف بزرگتر ميزنند؛ نكتهاي كه شــايد تا همين يك ســال پيش خندهدار و مضحكبهنظر ميرســيد وبه فاعلاين حرف ميشد تشر زد كه آهاي آقا كجاي كاري؟

حالا امــا تكرار ايــن رويــا پردازيها بــه موازات موفقيتهايــي كه حاصل شــده كاري كــرده تا هوادار جماعت همبه فكر قهرماني آســيابيفتد وبهاين فكر فرو برود كه تيمي با اين پتانســيل در صورت تداوم انسجام و حفظ شــاكله خود و صد البته تقويت در برخي نقاط و پستها چرا نبايد قهرمان آسيا شود؟

پرســپوليس 96 از روز 12 فروردين مسيرش را پي خواهد گرفت واگر دســتاندازي غير معمول پيش پاي اين مجموعه نيفتد قهرماني در ليگ برتر و صعود در آسيا ميتواند شــروعي تازه براياميدواريهاي هواداراناين تيم و البته قدمي ديگر در راستاي جاه طلبيهاي بزرگتر و بزرگي كردن باشگاهي پر اعتبار و پر افتخار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.