ركوردخ شیکهنراموشینمجدوانهها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

المپيــك 2016 ريو از همان لحظه خاموش شــدن مشعل تا امروز كه شــش ماه از آن گذشته بارها تحليل و بررسي شــده. تحليلهايي كه اغلب حول محور نتايج و مدالهاي گرفتــه و نگرفته ورزشــكاران ايران در ريو چرخيده و بررســي كرده است. آخرين مطلب ما هم كه ميخواهد به اتفاقهاي ويژه ســال بپــردازد، طبيعتا در ســال المپيك هم مهمترين اتفاق همين بازي هاســت و مــا هــم ميخواهيم از زاويه ديد خودمــان به آن نگاه

مستعد، نترس و پرانرژي

از همــان روزهايي كه پس از قهرماني در رقابتهاي جوانان راهي اردوي تيم ملي بزرگسالان شد، زمزمه ظهور يك كشتيگير ششدانگ و طلايي دهان به دهان چرخيد. زمزمههايي كه سال بعد و در اولين رويدادي كه او در تيم ملي بزرگسالان حضور پيدا كرد، در رقابتهاي جهاني به گوش همه كشتي دوســتان و مردم ايران رسيد. يزداني در آن رقابتهــا در وزن هفتاد كيلوگرم نقره جهان را به دست آورد و ســپس براي حضور در المپيك به هفتاد و چهار كيلو كوچ كرد.

يزدانــي بعد از حضور در چند مســابقات مختلف و چندين ماه تمرين راهي المپيك شد. المپيكي كه خيليها اميدوار به مــدال آورياش بودند اما رقباي نامداري مثل باروفس و گوديف داشــت كه تجربه شان چندين برابر او بود. با اين حال حســن يزداني با قرعه خوبي مواجه شد و يكي يكي رقبايش را از پيش رو برداشــت. از طرف ديگر جدول هم كه ساير رقبا حضور داشتند، گوديف به فينال رسيد. فينالي به ياد ماندني كه سر بانداژ شده كشتيگير روس و بازگشــت باورنكردني يزداني به مســابقه به اين زوديها فراموش مان نميشود.

يزدانــي به هر ترتيب در اولين المپيكش و وقتي كه هنوز بيست و دو سالش تمام نشده بود، طلاي خوشرنگ ريو را به گردان انداخت تا جوانترين طلايي تاريخ ورزش ايران در رقابتهاي المپيك شود.

تيري كه به هدف نخورد

تيراندازي هم رشــته ديگري بود كه جوان مستعد و خوبي در خود داشــت. نجمه خدمتي در بيست سالگي، با توجه بــه آمار فوق العــادهاش در رقابتهاي جهاني و آســيايي و ركورددار فينال جهان شدن در هجده سالگي، جزو شانسهاي كاروان ايران براي ايستادن روي سكو به حساب ميآمد. خدمتي ريو اما فاصله بسياري با جوان با انگيزه و مسلط رقابتهاي گذشته داشت و تيرهايش اصلا شبيه گذشته روي هدف ننشست.

اين تيرانداز جوان هم در ريو شــايد تحت تاثير اين ميدان بزرگ قرار گرفت و نتوانســت نتيجه مورد نظرش را بگيرد و عنواني بهتر از هشتمي كسب نكرد. كما اينكه الهه احمدي كه شانس بيشتري هم نسبت به او داشت، با كنيــم. زوايهاي كه ريو را براي ما يادآور المپيكي ميداند كــه ركورد جوانترين مدال آورهايمان را در تمامي ادوار شكســت و دو مدال تاريخي را به همراه داشت. همچنين جوانهاي ديگري هم بودند كه عملكردشان قابل بررسي است.

در ريــو ركــورد جوانترين مدال آور ايــران دو بار شكســته شــد. اول حســن يزداني بعد از آن كشتي بي نظيرش برابــر انور گوديف طلاي المپيــك را به گردان انداخت و جوانترين مــدال آور و طلايي ايران در تاريخ المپيك شد و چند روز بعد هم كيميا عليزاده؛ تكواندوكار جوان ايران كه توانســت علاوه بر كسب نخستين مدال صعود به فينال ششم شد و دست او هم به مدال نرسيد.

سونامي ناكام

ورزش ايــران در ريو جوانهاي ديگري هم داشــت كه شــانس ايستادن روي سكو و بالا بردن پرچم ايران را داشــتند. يكي از مهمترين چهرهها فرزان عاشورزاده بود. جوان سلمانشهري كه او را با لقب سونامي راهي ريو كرده بوديم و دلخوش بوديم به مدال احتمالياش. يعني آنقدر خوب كار كرده بود كه همه از او انتظار خوشــرنگ ترين مدال را داشتند. با اين حال جو و فضاي المپيك نگذاشت پاي فرزان به مراحل بالايي و مدال برســد و همان ابتدا با شكســت مقابل حريفي كه بارها شكســتش داده بود، با ريو وداع كرد. عاشــورزاده البته با توجه به اســتعداد و توانايي هايــش، در المپيك بعدي )هم كه در اوج جواني قــرار دارد( ميتواند جبران مافات كند و مدال المپيك را به گردن بيندازد.

كم سن ترین عضو كاروان

صرف حضور ايــن نوجوان مشــهدي در كاروان المپيك ايران براي خــودش اتفاق بزرگي بود. پديده جديد شناي ايران كه در شــانزده سالگي ركوردهاي خوبــي از خود بجا گذاشــته بود، بــا وايت كارتي كه فدراسيون جهاني به ايران داد، مسافر ريو شد و نماينده شناي ايران در اين رقابتها شد.

او اگرچه هيچ شانســي حتي براي صعود به مراحل بالاتر نداشــت اما قطعا شــرايطش، تفاوت زيادي با ديگر شــناگران ايران نداشت و فدراســيون هم تصميم گرفت تا سهميهاش را صرف ورزشكاري كند كه در ســالهاي آينده بتواند كار مهمي در شــناي ايران انجــام دهد و آينده روشــني داشــته باشد. آريا نسيمي شاد شناگري بود كه شانزده ســالگي راهي المپيك ريو شد و او هم يك جــوان ترين ديگر را نصيب كاروان ريــو كرد. او جــوان ترين عضو كاروان ايــران در تاريــخ رقابتهاي المپيك شد و نامش را فعلا با همين عنوان در تاريخ ثبت كرد تا بتواند در سالهاي آينده كاري انجام دهد كه با شايستگي هايش تاريخ ساز شود تاريخ ورزش بانــوان، جوانترين مدال آور ايران هم لقب بگيرد.

در تاريخ ورزش ايران نمونههاي اينچنيني خيلي پيدا نميشود. ما مدال هايمان در تمامي ادوار المپيك هميشه به كشتي و وزنهبرداري محدود بوده و در دورههاي اخير هم كه تكواندو وارد گود شــده. به همين دليل هم ســن مدال آوران ايران و و ســن و ســالي كه به شرايط مدال آوري ميرســند، دوران جوانــي را رد ميكند. به همين دليل اســت كه ظهور ســتارههايي مثل عليرضا دبير در ســيدني و حالا اين دو قهرمان جــوان در ريو اتفاقهايي نيست كه بتوان به سادگي از كنارشان گذشت. نه سن و سالش!

جوان ترین مدال!

61 ســال از مدال نقره ناصر گيــوه چي در المپيك 1۹52 هلســينكي گذشت تا ركورد جوان ترين مدال آور ايران در رقابتهاي المپيك شكســته شود. گيوه چي در دومين دوره حضور كاروان ايــران در اين بازيها با نقره خود در رقابتهاي وزن 62 كيلوگرم كشتي آزاد، ركوردي را به نام خود ثبت كرد كه بيش از نيم قرن دوام داشت. زمان گذشت و گذشت تا در نهايت نوبت به دختري هجده ســاله رسيد تا تاريخ سازي كند. كيميا عليزاده كه در المپيك ريو، تنها دو ماه از هجده ســالگياش گذشته بود، با ايستادن روي سكوي سوم تكواندو زنان، نخستين مدال تاريخ ورزش بانوان را با ركورد جوان ترين ورزشكار درآميخت تا در اوج جواني تاريخ سازي كند. كيميا عليزاده كه با درخشش در رقابتهاي جهاني، يكي از اميدهاي تكواندو ايران بود، جور مردان را هم يك تنه كشيد و تنها مدال كاروان چهــار نفره تكواندو ايران را به دســت آورد و برنــزي را بر گــردن انداخت كه براي مردم كشــورش از طلا هم طلاييتر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.