نگاهي سرسري به مهمترين رويدادهاي ورزش در سال 95

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

95 سال شــلوغي براي ورزش بود. پر از سر و صدا و هیاهو در بیشتر رشتههاي ورزشــي. بهانه اصلي، المپیك و پارالمپیك ريو بود و مســابقههايي كه حكم انتخابي را داشــت براي اين رويداد. عدهاي موفق بودند و عدهاي ديگر ناموفق. برخي در مســیر كســب ســهمیه المپیك بهتر از المپیك قبلي كار كردند و رشــتههايي ديگر ضعیفتر. نتیجه همه اينها اين شد كه كارواني 63 نفره راهي المپیك ريو شــد و در پارالمپیــك هم بیش از 100 نفر مســیر ريو را در پیش گرفتند. اگر بــه اتفاقهاي المپیك تمركز كنیم، ميبینیبینیم كه كاروان ايران با 63 سهمیه در 14 رشته ورزشي )كشتي آزاد و فرنگي، وزنهبرداري، تكواندو، بوكس، تیراندازي، تیروكمان، قايقراني، تنیس روي میز، دوچرخه ســواري، دوومیداني، شمشــیربازي، والیبال، جودو و شــنا( در المپیك ريو شركت كرد كه در نهايت با كسب ســه مدال طلاي كیانوش رستمي، سهراب مرادي و حسن يزداني، نقره كمیل قاسمي و همچنین 4 برنز ســعید عبدولي، قاسم رضايي، حسن رحیمي و كیمیا علیزاده، در رده بیســت و پنجم رقابتها قرار گرفت كه در مقايســه با المپیك قبلي نتیجه خوبي محســوب نميشد اما به هر حال اين المپیك و البته ورزش در ســال 95 نكتههاي امیدوار كنندهاي هم داشت كه در اين صفحه به برخي از آنها پرداخته ميشــود ضمن اينكه نميتــوان از برخي ناكاميها هم گذشــت. با مرور سرسري اتفاقهاي ورزش در ســال 95 ميتوانیم اين سال را در چند كلمه خلاصه كنیــم. پرهیاهو، پرافتخار، پرحاشــیه و امیدواركننده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.