مزد چهار ساله كشتي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بازيهاي ريو قرار بود براي كشتي فرنگي ايران محلي براي وقوع يك رخداد ويژه و مهم باشد. اتفاقي مهم و دوست داشتني شبيه آنچه كه چهار سال پيش از آن در ريو رخ داده بود. به همين دليل مسوولان فدراسيون كشتي در 10 ماه مانده به اين بازيها سراغ محمد بنا رفتند و با بازگرداندن آقاي خاص كشتي، همان نفرات اعزامي به لندن براي ريو هم انتخاب شدند. همين باعث شد تا همگان تصور كنند كه قرار است نتايج لندن دوباره تكرار شود. تيم همان تيم بود.

مربيان و كشــتيگيران همانهايي بودند كه نتايج تاريخي 2012 لندن را كســب كرده بودند امــا دريغ از اينكه براي موفقيت در لنــدن ابزار ديگري هم وجود داشــت كه براي حضور در ريو هرگز نبودند. وجود يك مديريت قوي در فدراسيون و ثبات هم در كادر فني و هم در مديريت باعث شد تا يك تيم همدل و هماهنگ به لندن برود و موفقيتي بزرگ را رقم بزند. وقتي مســابقات كشتي در المپيك ريو شروع شــد، قهرمانان نامي 2012 لندن به ناكامان سال 2016 تبديل شــدند. سه طلاي ريو به دو برنز قاسم رضايي و سعيد عبدولي در 2016 تبديل شد. بعد از اين نتيجه ماههاست كه اين سوال در ذهن همه علاقه مندان به كشــتي باقي ماند كه تيم همان تيم 2012 لندن بــود اما چرا نتيجه همان نتيجه لندن نشد؟

اتفاقاتي كه در كشــتي فرنگي رخ داد عكس آن براي كشــتي آزاد به وقوع پيوست. تيم ملي كشتي آزاد همان راهي را رفت كه فرنگي كاران حدفاصل پكن تا لندن طي كرده بودند. ثبات در مديريت و كادر فني كشــتي آزاد آرامش را به اين تيم هديه كرد و باعث شد تا اين تيم چهار سال يكدل و يكرنگ، راه خود را پيش برود. حاصل اين همدلي و يكرنگي شد يك طلاي حسن يزداني، يك نقره كميل و يك برنز حسن رحيمي تا ثابت شود كه كار همراه با برنامه ريزي و هدف مشخص در سايه آرامش موفقيتهاي بزرگي را رقم خواهد زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.