خاطره تلخ هوگوپوشان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تكوانــدو با چهار نماينده به ريو رفت. ســه مرد و يك زن كه با توجه به ســابقه اين رشته در المپيكهاي قبل اميد زيادي وجود داشت كه اين رشته، توفان به پا كند. اميدواري اهالي ورزش زماني بيشتر شد كه سه مرد تكواندو ايران، يكي – دو سال طلايي را پشت سر گذاشتند و به هر ميداني كه پا گذاشــتند، بهترين بودند اما دو ســه ماهي مانده بود به المپيك كه نگرانيهايي آغاز شد. ورزشكاري مثل يوسف كرمي، گوشزد كرد كه بچهها درگير غرور شدهاند اما سرمربي وقت تيم ملي سرش را بالا گرفت و گفت: «اين، تيم قهرمان من است.»

با اين نگاه مربي، طبيعي بود كه فرزان عاشــورزاده، مهدي خدابخشي و سجاد مرداني روي سكو بروند اما همگي پيش از رسيدن به نيمه نهايي از دور رقابتها حذف شدند. شكست خدابخشي در دسته 80- كيلو برابر ميلاد بيگي تكواندوكار ايراني الاصل تيم ملي آذربايجان شــايد سختترين لحظه تكواندو در المپيك بود. دقيقا بعد از اين اتفاق بود كه سر و صداها شروع شد و رييس فدراسيون تكواندو در واكنشي عجيب، سرمربي ايراني تيم ملي آذربايجان را كه يك طلا و دو برنز را در المپيك به دست آورده بود، مزدور خواند و مهماندوست هم پاســخش را داد اما واكنش به پولادگر به اين حرف مهماندوست خلاصه نشد و تقريبا در تمام روزهايي كه از المپيك گذشته، حال و روز رييس قديمي فدراســيون تكواندو با حاشيههايي عجين شده است اگرچه مدال برنز كيميا كه در بخشــي ديگر از همين صفحه مفصلتر ديده شــده، كمي به كمكش آمــد اما حتي اين مدال هم پولادگر را مبرا نكرد. با اين حال او ســعي كرد با انتخاب مهدي بي باك بهعنوان سرمربي تيم ملي كمي فضا را آرام كند. او حالا مجموعهاي از مربيان را در قالب مربيان تيمهاي مختلف دور خود جمع كرده و مليپوشان ناكام هم استارت زدهاند تا خون تازهاي به رگهاي تكواندو تزريق كنند. بايد ديد آيا اين اتفاق ميافتد يا اينكه امسال اعضاي مجمع فدراسيون تكواندو تصميمات تازهاي در مورد نفر اول اين رشته ميگيرند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.