بانوان به ياد ماندنی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاروان ايران در شرايطي در المپيك شركت كرد كه يك اتفاق ويژه در تاريخ ورزش ايران رخ داده بود. زهرا نعمتي بانوي كماندار ايراني كه در پارالمپيك 2012 موفق شده بود اولين مدال طلاي بانوان ايراني را در لندن كسب كند و مورد توجه دنيا قرار گيرد، با تلاش فراوان سهميه حضور در المپيك 2016 را نيز به دست آورد تا نخستين ورزشكار ايراني باشد كه به عنوان يك پارالمپيكي سهميه المپيك ميگيرد.

او سيزدهمين ورزشكار معلول دنيا نيز محسوب ميشد كه به اين مهم دست يافته بود. از اين رو نگاه رسانهها بيش از ساير رشتهها و ورزشكاران ايراني، به زهرا نعمتي بود. اين كماندار باروحيه و پرتلاش پرچمدار كاروان ورزش ايران در ريو بود و به محض ورود به برزيل نيز به شدت مورد توجه دوربينها و رسانههاي خارجي قرار داشت.

علاوه بــر حضور زهرا نعمتي، بانوان روند اميدواركنندهاي در المپيك داشــتند. با توجه به اينكه اين دوره، ۹ بانوي ايراني در رشــتههاي مختلف در مســابقات شــركت ميكردند از قبل نيز اين اميدواري وجود داشــت كه اين بار طلسم مدال آوري از سوي بانوان نيز شكسته شود.

ايــن اميــد و انتظار نيز از كيميا عليــزاده در تكواندو و بانــوان تيراندازي بيش از ســايرين بود كه البته در نهايت كيميا عليزاده اين طلســم را شكست و در تازهاي را به روي دختران ايراني باز كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.