طلاي مرد پر قصه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ميخواســت ركــورد بزند. ركورد كشتي فرنگي در المپيك لندن اما نشــد. با ايــن حال بار زيادي از ورزش را در المپيك ريو به دوش كشيد.

تيمي كه با حاشــيههاي ريز و درشــت زيادي چهار سال قبل از المپيك را پشــت سر گذاشته بود، راهي ريو شد و از جمع پنج نفرهاي كه ســهميه گرفته بودند، دو نفر روي سكوي نخست رفتند و اگر بهداد با آن حواشــي درگير نميشــد، ركورد كشتي فرنگي در المپيك لندن، بار ديگر در ريو تكرار ميشد اما نشــد. كيانوش رســتمي كه حاضر نبود چارچوب اردو را بپذيرد، با شرايط خودش اما با حمايت فدراسيون تمريناتش را پشت سر گذاشت و در ريو وقتي روي سكو رفت، سرش را مقابل خبرنگاران داخلي و خارجي بالا گرفت و گفت كه تنها با اتكا به خودش بوده كه برنز لندن را به طلاي ريو تبديل كرده است.

ســهراب مرادي هم كه قصه خودش را دارد. مرد پر غصهاي كه با عبور از اتفاقهاي عجيب و غريب زيــاد، بالاخره طلاي المپيك را به گردن انداخت و نفس راحتي كشــيد. بقيه وزنه برداران اعزامي به ريو هم كاري از پيش نبردند و بهداد هم با وزنهاي كه هنوز شــبهههايي در موردش مطرح اســت و برخي ميگويند خطا بود و تعداد بيشتري ميگويند ناداوري شده است؛ نتوانست بعد از يك دوره سخت مصدوميت به مدال برسد و در نهايت وزنهبرداري با دو طلا، از نظر رنگ مدال موفقترين رشــته اعزامي به المپيك بود. اين رشته با اين دو طلا، بعد از المپيك اميدوارتر از قبل كارش را آغاز كرده اما هنوز حواشــي كه پيش از المپيك درگيرش بود را دارد.

همچنان كيانوش رســتمي حاضر نيست به اردوي تيم ملي بيايد و با اين شــرايط فدراسيون در دوراهي ورزشكار سالاري و قانونمندي قرار گرفته است. مسالهاي كه حتما فدراسيون را در سال جديد با چالشهايي مواجه ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.