يك اتفاق نادر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

يكــي از اتفاقهاي ويژه المپيك مجتبي عابديني بود و چهارمياش در المپيك. نتيجهاي كه روزي نه چندان دور آرزو بود اما حالا انگيزهاي شــده براي جان گرفتن دوباره شمشيربازي.

مجتبي عابديني به همراه پيمان فخري به عنوان مربياش، چند ســالي اســت كه كار را دســت گرفته و با تلاشــي كه براي بالا بردن سطح خودش در رده بندي فدراسيون جهاني كرد، كمك كرد تا علي پاكدامن را هم راهي المپيك كند.

اين شمشيرباز در ريو مقتدرانه شروع كرد و حريفان را پشت سر گذاشت و نويد كسب يك مدال باارزش را داد.

در جايي كه استحقاقش را داشت كه فيناليست شود با شكست 15 - 14 برابر هومر آمريكايي به بــازي رده بندي رفت. در ديدار آخر هم در حاليكه برابر حريف كرهاي تلاش زيادي داشت اما شكست خورد و در رده چهارم المپيك قرار گرفت تا دستش از مدال دور بماند.

او مــدال نگرفت اما كاري كرد تا شمشــيربازي متفاوت ديده شــود. خودش اميدوار است اين نگاه متفاوت مقطعي نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.