گلبارنژاد، غم بر دل مانده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

است اما نه فقط پارالمپیك ريو براي ورزش ايران فراموش نشدني اي كه براي بهمن به خاطر اتفاقهاي خوب و منحصر به فردش. حادثه ايران در ريو كرد، گلبارنژاد، اتفاق افتاد و او را تافته جدا بافته ورزش افتاد و نه تنها ايران بلكه تلختريــن اتفاقي بود كه براي ورزش ايران ورزش دنیا را متاثر كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.