استعفاي وزير بعد از المپيك

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نميتوان اتفاقهاي ســال ۹5 را مرور كــرد اما تغيير بزرگ ورزش را نديد. مدتها بود كه بحث تغيير در وزارت ورزش شــنيده ميشــد اما بالاخره بعد از المپيك اين اتفاق افتاد. نتايــج المپيك دليل اصلي اين تصميم نبود بلكــه نارضايتيهايي كه در بخشهاي مختلف وجود داشــت، در نهايت كار را به جايي رســاند كه محمود گودرزي مجبور به خداحافظي از ساختمان ســئول شد و جاي خود را به مسعود سلطانيفر داد. با اين تغيير اهالي ورزش اميدوار شدهاند كه با آرامش بيشتري كار را دنبال كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.