سيامند همچنان آقايي ميكند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســاره در اتفاقهاي خوبي كه براي پارالمپيك رقم خورد، تنها نبود. ســيامند رحمان هم سنگ تمام گذاشت. طلاي سيامند براي كسي غيرقابل پيش بيني نبود اما ركورد 310 كيلويي در وزنهبرداري تصويري فراموش نشــدني از او در ذهن همه كساني كه مسابقهاش را ديدند، بجا گذاشــت. بعيد است كسي به اين زوديها بتواند ركورد عجيب او را بشكند و حالاحالاها سيامند بايد در دنيا آقايي كند.

زهرا نعمتي )كه البته بي ترديد خاصترين چهره ورزش ايران در المپيك و پارالمپيك بوده( به همراه مجيد فرزين، محمد خالوندي، مرتضي مهرزاد و بقيه ورزشــكاران پارالمپيك كاري كردند تا تصاوير خاص و ويژه بجا مانده از ريو به ساره و سيامند خلاصه نشود. 8 مدال طــلا، ۹ نقره و ۷ برنز، نتيجه ايــن قهرمانان بود اما همه آنچه در پارالمپيك براي ايران رقم خورد به اين مدالها خلاصه نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.