سال بائرمن!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

قــرار بود ســالي كه گذشــت، بســكتبال را بــه دوميــن المپيــك تاريخش برساند و آسمان خراشهاي ايراني هم در ريو حاضر باشند. اتفاقي كه نيفتاد و تيم ايران با بائرمن آلماني به يك ناكامي بزرگ رسيد.

با اين حال مدتي بعد بائرمن كه قراردادش به اتمام رسيده بود، دوباره به ايران بازگشــت و قــراردادي چهار ساله با ايران بست.

قراردادي كه حتي سال اولش هم بــه پايان نرســيد و اين مربي آلماني به يكباره راه بازگشــت را در پيش گرفت و بدون خداحافظي بار ســفر بست! فدراســيون هنوز هم در گير و دار شــكايت از اوســت اما بائرمن دارد در كشورش مربيگري ميكند و اگر هم از او بپرسند با لبخند از ايران ياد ميكند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.