ساره،پرافتخارترين

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســاره جوانمــردي بانــوي تیراندازي كه خاطره لندن را در ذهن و روح خود داشت؛ پشت دروازههاي ريو، دلخوريهايش را گذاشــت و وارد میداني شد كه نتیجهاش ثبــت بهترينها بــود. او در تپانچه بادي 10 متر و همچنیــن تپانچــه 50 متر میكس دو طلاي بــا ارزش را مال خود كرد تــا برنز لندن را چند برابر باارزشتر كرده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.