دراركاردمربسيريندههاآرسنايل دجانوشيرنارگونس تر پراحساتوانسگت؟ر

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - سید علی بلندنظر ‪Ali Boland Nazar‬

آرســن ونگر هر وقــت تصميم به جدايي از آرســنال بگيــرد قطعا جاي خالي بزرگي در اين تيم لندني احساس ميشــود چه اين تابســتان چه آينده امــا آيا به اندازه جايگزيني ســر الكس فرگوســن در منچســتريونايتد سخت است؟ اين نگراني بخشــي از هواداران توپچيها است كه به طرفداران رفتن او هشــدار ميدهند كه مواظب باشند چه رويايي در سر ميپرورانند چون ديدهاند كه يونايتد بعد از جدايي فرگوســن در سال 2013 با چه مصائبي روبهرو شده است.

مثل فرگوســن، ونگر بيش از دو دهه ماندگار بوده و تقريبا هر چيزي در باشگاه با نظر او شــكل گرفته اما به نظر ميرسد جانشــين مربي فرانســوي كار آسانتري نســبت به ديويد مويس، لويي فان خال و ژوزه مورينيو در اولدترافورد خواهد داشت به اين پنج دليل:

فرگوسن جام ميبرد

غيرممكن اســت كه تيم را به جايي برســاني كه از يونايتد فرگوسن بهتر باشد و وقتــي او رفت باشــگاه هر مســيري را ميپيمود نتيجهاي جز سقوط نداشت.

فرگي در هفت سال آخر كارش پنج قهرماني ليگ برتر به دست آورد به همراه يك قهرماني و دو نايبقهرماني اروپا.

او در اوج و بعد از بيستمين قهرماني منچســتريونايتد رفــت و در حالــي كه قهرماني را از تيم همشهري سيتي گرفت كه يكي از ضعيف ترين تيمهاي 26 سال كارش را داشت.

امــا بهبود ركورد اخيــر ونگر نه تنها غيرممكن نيست كه محتمل است. آخرين قهرمانــي تيم در ليگ به ســال 2004 بر ميگردد و بعد از آن شكستناپذيري، تنها دو قهرماني جام حذفي براي تيم به دست آمده.

ايــن فصل در مــاه فوريه شــانس قهرمانيشــان از بين رفت، براي هفمين ســال پياپــي از مرحله يكهشــتمنهايي ليــگ قهرمانان حذف شــدند و بايد براي قرارگرفتن در ميان چهــار تيم برتر ليگ سخت بجنگند.

فرگوسن بهترين بازي را ميگرفت

به خاطــر ترس بود يا نبوغ تاكتيكي، فرگوسن هميشه نهايت بازي را از تيمش ميگرفت؛ شاهدش افت شديد تيم بعد از رفتن او اســت. ونگر اما نتوانسته از تيمي كه مهرههاي خوبي در اختيار دارد، اينطور كار بكشــد. هواداران هنوز منتظرند امثال تئو ولكات، آرون رمزي و الكس آكســليد چمبرلين به نهايت پتانسيلشــان برسند ضمن اينكه بازيكنانــي در كلاس جهاني مثل مســعود اوزيــل در بازيهاي بزرگ محو ميشوند.

ونگر غالبــا مورد انتقاد قرار ميگيرد به اين دليل كه بيشــتر از هويج استفاده ميكنــد و به اندازه كافي چماق را به كار نميگيرد وقتــي بحث انگيــزه دادن به بازيكنان و نداشــتن قدرت رواني اســت. ترديدي نيســت كه خيلــي از بازيكنان آرســنال از بازي براي ونگر لذت ميبرند اما يك مربي جوانتر و ســختگيرتر شايد براي رفتن به ســطح بالاتر مورد نياز تيم باشد.

آرسنال نبايد اشتباه مويس را تكرار كند

آوردن ديويــد مويــس بــه جــاي فرگوســن اشــتباه بود. باشــگاه به يك مربي بزرگتر و مقتدرتر احتياج داشــت كه در كارنامهاش جامهاي متعدد باشــد و احترام بازيكنان را جلب كند. آرســنال با آوردن يك مربي برنده اين اشــتباه را تكرار نميكند. به فرگوســن اجازه دادند جانشــينش را انتخــاب كند امــا ونگر خودش عاقلانه گفته ايــن تصميم را به هيات مديره واگذار ميكند. ماسيميليانو آلگــري مربــي يوونتــوس گزينه خوبي است هرچند باشگاه توماس توخل مربي دورتموند را هم مد نظر دارد اما با اتفاقي كه براي منچســتر و مويــس افتاد بعيد اســت به كســي مثل ادي هاوی مربي بورنموث ميدان بدهند.

همه چيز براي موفقيت آماده است

فرگوســن تيمي را به ارث گذاشت با بازيكنان پا به ســن گذاشته كه قهرماني شــان در ليگ خارقالعاده بــود و به يك خانهتكاني اساسي نياز داشت. تيم آرسنال هم به تغيير نياز دارد بخصوص اگر اوزيل و الكســيس ســانچس تمديــد نكنند اما مربي جديد تيمــي را در اختيار ميگيرد كــه بيشــتر بازيكنانــش در نزديكي اوج هســتند. به اين اضافه كنيد چند بازيكن بااســتعداد پرورش يافته آكادمي و 120 ميليون پوندي كه براي خرج كردن وجود دارد. آينده اقتصادي آرسنال ايمن است، امكاناتشان درجه يك است و لندن شهري اســت كه بازيكنان تاپ را جذب ميكند. تصور وضعيتي بهتر از اين سخت است.

به فرگوسن اجازه دادند جانشينش را انتخاب كند اما ونگر خودش عاقلانه گفته اين تصميم را به هيات مديره واگذار ميكند. ماسيميليانو آلگري مربي يوونتوس گزينه خوبي است هرچند باشگاه توماس توخل مربي دورتموند را هم مد نظر دارد.

باشگاه بايد يك مدير ورزشي استخدام كند

احتمالا براي جانشيني ونگر يك نفر كافي نيســت. اين فرانسوي در هر تصميم عمده باشگاه در 20 سال اخير دخيل بوده از برنامههــاي اســتراتژيك مثل انتقال به «امارات» يا بازطراحي مركز تمرين تا زدن حــرف آخر در مورد انتقــال هر بازيكني. وقتي او برود، باشگاه بايد چارت سازماني اش را تغيير بدهد و يك مدير ورزشــي يا هــر عنوان معادلي را بيــاورد كه به مربي جديد اجازه دهد فقط روي اتفاقات زمين تمريــن تمركز كند. باشــگاه تلاش براي كانديدايي با اين مشــخصات را آغاز كرده در حالي كه برخــي ميگويند خود ونگر ميتوانــد اين نقش مديريتــي را بر عهده بگيرد. به هر حال مشخصا جانشين نهايي ونگــر مجبور نخواهد بود تمام وظايف اين مربي فرانسوي را بر عهده بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.