يكس تتيمرياژدصفحهي خاراصد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

فاصلههــا در آمريــكاي جنوبي زياد اســت و خطــوط مســافرتي گاه وضعيت مناســبي ندارند بخصــوص آنهايي كه از مراكز دور هستند مثل چاپهكوئنسه از شهر كوچك چاپهكــو در جنوب برزيل كه تيم كوچكش بعد از ســانحه تلخ ساعات اوليه 29 نوامبر)9 آذر( تقريبا محو شد.

دشــواريهاي لجســتيكي خطــوط هوايي قارهاي باعث شد شركت مستقر در بوليوي لاميا، مسووليت حمل چاپهكوئنسه را بــه كلمبيا براي بــازي رفت فينال جام ســودا آمريكانا برابر اتلتيكوناســيونال به عهده گيرد.

هواپيما در حالي از سانتاكروز بوليوي راه افتاد كه با اســتفاده از نهايت ظرفيت ســوختش ميتوانســت بــه مقصدش در مدلين برســد. تحقيقات درباره اين فاجعه هوايي كه جان 71 نفر از 77 مسافر هواپيما را گرفت، حداقل شــش ماه طول ميكشد اما تقريبا قطعي به نظر ميرسد كه سوخت هواپيمــا تمام شــده بوده. خلبــان، ميگل كوييــروگا كه مالك مشــترك اين كمپاني هم هســت و متخصصان ميگويند در اين رابطه بيشــتر از يك خلبان مثل يك تاجر فكر كرده، با اعتماد به اينكه ســوخت كافي دارد، حركت كرده اما اين اشتباه محاسباتي نتيجه مرگباري داشــت و حتي ميتوانست فاجعهبارتر باشد چون اوايل نوامبر، لاميا تيم آرژانتين را بعد از بازي مقدماتي جام جهاني با برزيــل در بلوهوريزونته به بوينوسآيرس رســاند در پروازي چهارســاعته كــه با ته كشيدن سوخت ميتوانست خطرناك باشد. بايد بررســي شود كه چرا به چنين شركتي اجازه پــرواز داده شــده. همانطور كه وزير دفاع بوليوي، ريمــي فريرا گفته: «اين يك حادثه نبوده بلكه آدمكشي بوده.»

اينكــه چنيــن حادثه مرگبــاري به راحتي قابل پيشــگيري بــوده هضم آن را براي بســتگان قربانيان ســختتر ميكند. وقتي اولين خبر منتشــر شد، خانوادههاي بازيكنــان، كادر فنــي و مديــران تيم در اســتاديوم باشــگاه جمع شــدند و ساعات جانفرسايي را ســپري كردند اما به تدريج اخبار بدتري واصل شــد. گــزارش اوليه از مرگ 25 نفر خبر ميداد كه دايما بيشــتر ميشــد. در نهايت فقط هفــت نفر زنده به بيمارســتان رفتند كه شامل چهار بازيكن، دو خدمه هواپيما و يك خبرنگار ميشــد. يكي از آنها، دروازهبان تيم دانيلو خيلي زود درگذشت. سيو او در آخرين ثانيههاي بازي نيمهنهايي مقابل ســن لورنزو باعث صعود چاپهكوئنســه به فينال شد، دستاورد بسيار بزرگي براي اين تيم محسوب ميشد. كمتر از 10 سال قبل اين تيم حتي در ميان چهار رده ليگ برزيل هم حضور نداشــت و حالا اولين تيم برزيلي بود كه در ســه سال اخير به يك فينال قارهاي راه مييافت.

رازش در مديريــت موفــق همــراه با سرمايه گذاري و اســتفاده از داشتهها بود و يــك بازيكن هم در تيم بود كه اســم و رسمي داشت: كلبر ســانتانا، هافبك سابق اتلتيكومادريد.

مي خواســتند كاري خارقالعاده كنند تا پيشــرفت آرام و تدريجيشــان تكميل شــود؛ بســياري حتي در برزيل از بزرگي دستاوردشان خبر نداشتند چون بازيهاي ايــن تيم در ســودا آمريكانا)معــادل ليگ اروپا در آمريكاي جنوبي( بيشــتر در شب بازيهــاي حذفــي برزيل برگزار ميشــد كــه تيمهاي بزرگ و ســنتي در آن حضور داشتند. با يك فاجعه همه چيز تمام شد.

در يــك تــراژدي خــاص تيمي كه ميخواست بزرگترين شــب زندگي اش را رقم بزند تقريبا بــه طور كامل از بين رفت اما عوامل ديگري هم در اين ســانحه نقش داشتند. اينكه بزرگترين حادثه براي جامعه روزنامــه نگاري برزيــل رخ داد و 20 نفر از اعضاي رسانهها جان خود را از دست دادند، همچنيــن تيمهايــي بودند كــه بازيكنان چاپهكوئنسه ســابقه بازي در آن را داشتند و حــدود 90 تيم در بــالا و پايين برزيل را تشــكيل ميدادند. تابوتها كــه از كلمبيا ميآمد همه برزيل به تماشا نشستند چون همه خود را به آن مرتبط ميدانستند.

براي جهان فوتبال ابراز همدردي با اين مصيبت كمترين كار بود. واكنشهاي زيادي نشان داده شد از جمله اتلتيكو ناسيونال كه خواست قهرماني به چاپهكوئنسه داده شود، اين اداي احترامي سمبليك به درگذشتگان بــود اما نتايج مالي براي تيم هم داشــت و باعث شد ســهميه جام ليبرتادورس براي ســال 2017 را بگيرند؛ كمك قابل توجهي به تيم كوچكي كه ميخواست دوباره روي پايش بايستد.

ايوان توســو، مدير اجرايي باشــگاه به نكته جالبي اشــاره ميكند: «اين رويا بايد ادامه داشــته باشــد.» البته او به پيشنهاد باشــگاههاي ديگر كه گفتهاند چاپهكوئنسه بايد تا سه ســال از ســقوط مصون باشد، اينطــور واكنش نشــان ميدهد :«بي معني است، چنين چيزي در فوتبال معنا ندارد». او همچنيــن از ايــده بازگشــت بازيكنان بازنشســته براي بــازي در چاپهكوئنســه استقبال نميكند. بايد مثل پروژههاي ديگر كه متوقف ميشــوند از سر گرفته شود. اما فضا كاملا متفاوت با گذشته است همانطور كه مربي جديد تيم، واگنر مانسيني كه 10 روز بعــد از حادثه منصوب شــد، به خوبي ميداند. او در اولين مصاحبه اش گفت :«بايد هرچه زودتر يك تيم جديد درست كنيم اما حالا چاپهكوئنســه يك تيم شــناخته شده در سراســر جهان است، بازيكناني كه اينجا ميآيند بايد اين را بدانند».

* منبع: ورلدساكر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.