نجات فوتبال از معضل ذهنيت اسكروچي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - پل گاردنر ‪Paul Gardner‬ * منبع: وردساكر

بيش از يك دهه اســت دارم به اين فكــر ميكنم كه آيا در دنياي فوتبال يك مســوول مقتدر هســت كه واقعاً به فكر اين رشته ورزشي باشــد؟ خب ناگهان به نظر ميرسد كه يكي هســت. ماركو فانباستن معمولاً كم حرف، ســكوتش را شكست: «ما بايد به پيدا كردن راههايي براي پيشــرفت فوتبال ادامــه دهيم، راههايي براي شــفافتر، پوياتر و جذابتر كردن آن. پس چيزي كه ما پيشنهاد ميدهيم، به اندازه كافي جذاب هست.» از آنجايي كه فانباستن اكنون رييس بخش توسعه فني فيفاست، بيانيه او از بالاترين درجه اهميت برخوردار است. بالاخره يك مقام مســوول كه حرفش اهميت دارد، دارد بــه وضعيت فوتبال توجه ميكند. او ميگويد:«تماشاگران ميخواهند فوتبال پرتحرك، گل و تكل ببينند.»

فان باســتن كه به عنوان يك پيشگام غيرمنتظره براي ايجاد تحول در دنيــاي فوتبال در كانون توجه قرار گرفته اســت، براي محقق شــدن اهدافش يك فهرســت از تغييراتي كه ميشود در فوتبــال انجــام داد را ارائه كرده اســت. در كمال تأســف اما فهرســت ارائه شده از سوي او مانند يك كيســه از داروهايي بود كه پيش از اين روي بيمار امتحان شــدهاند و نتيجهاي نداشتند )لغو آفســايد، دوئلهاي تن به تن به جاي ضربات پنالتــي( يا به ذات داراي نقوصي بودهاند )تعويضهاي بيشــتر و اخراج موقت از بازي(. او پيشــنهادهاي بهتري هم ارائه كرده مثلاً براي جلوگيري از وقتكشي در 10 دقيقه پاياني بازيها و الگوبرداري از سيستم بازيهاي بسكتبال كه تنها به يك بازيكن اجازه ميدهد تعداد معيني خطا مرتكب شــود و پس از آن بايد ميدان را ترك كند و جايش را به بازيكن ديگري بدهــد. من فكر ميكنم كه يك وجه مشــترك ميان تمام پيشــنهادات فانباســتن براي تغيير قوانين فوتبال وجود دارد: نگراني از بازيهاي كم گل و اين همان جايي است كه درمان فوتبال بايد آغاز شود آن هم با يك تلاش مصرانه براي تغيير رويكرد بازي كه ذهنيتي خســيس دارد، تلاش براي نابود كردن اسكروچ فوتبال. تا وقتي سايه اين اسكروچ بر سر دنياي فوتبال باشــد، ذهنيت فوتبال دفاعي، ذهنيت غالب خواهد بود و فوتبال به ســمتي ميرود كه شمار گلها كم و كمتر خواهد شد. با اين وضعيت گلها به موجوداتي در حال انقراض شباهت پيدا ميكنند. كافي است به فينال مســابقات اخير دنياي فوتبال نگاهي بيندازيد: جام جهاني 2014، كوپا آمريكاي 2016، المپيك، يورو و فينال ليگ قهرمانان. شــش فينال كه همگي به وقتهاي اضافه رفت و همگي تنها شــش گل داشتند. برنده چهارتا از اين بازيها با گلهاي قلابي ضربات پنالتي مشخص شدند و در يك فينالMLS هم ســياتل ساندرز در حالي قهرماني شد كه حتي يك شوت به سمت چارچوب نداشت، حتي يك شوت!

اين روزها دغدغه خيليها اســتفاده از تكنولوژيهايي مانند بازبيني ويدئويي و اســتفاده از تكنولوژي خط دروازه اســت تا احتمال رخ دادن اشتباه در تشخيص عبور گل به حداقل برسد.

اين هم اما نشــانهاي ديگر از ذهنيت اســكروچي در فوتبال اســت اما خلاص شــدن از شــر اين معضل نياز به تغيير قوانين ندارد. برطرف شــدن اين معضل به ورزش، داوری و تقبيح گرايــش به فوتبال دفاعي وابسته است. اين گرايش حتي در شيوه قضاوت بازيها هم به وضوح ديده ميشــود وقتي آنها به صورت مداوم خطاهايي كه از ســوي دروازهبانها ميشــود را ناديده ميگيرند. دروازهبانها به عنوان دفاعيترين مهرههاي حاضر در زمين فوتبال اجازه دارند براي تصاحب توپ و دفاع از دروازهشان بپرند، ضربه بزنند، روي شــانههاي بازيكنان حريف سوار شوند و كلي كار ديگر كه انجام هريك از آنها از سوي ديگر بازيكنان خطا محسوب ميشود و مســتوجب جريمه اســت. تغيير قوانين– و شايد عملي كردن برخي از پيشــنهادات فانباســتن – نياز خواهد بود تا فوتبال به دوران باشــكوه گذشــتهاش برگردد اما اول از همه بايد ســايه اين ذهنيت اسكروچي از روي مستطيل سبز برداشته شود تا هجومي بازي كردن و به ثمر رساندن گلهاي زياد دوباره به يك ارزش تبديل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.