اوجگيري سوپرليگ چين سراب نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - جیم هولدن ‪Jim Holden‬

صداي شيپور وحشــت اروپاييها از ولخرجيهايي كه چينيها در دنياي فوتبال انجام ميدهند، احتمالاً بيشتر از همه در كشورهاي فوتبالخيز آمريكاي جنوبي و آفريقا شنيده ميشود.

باشــگاههاي فوتبــال در برزيــل و آرژانتيــن، ســنگال و ســاحل عاج دهههاست كه حرفي براي گفتن ندارند چرا كــه بهترين بازيكنانشــان خيلي زود با پيشــنهاد حقوقهاي نجومي كه تيمهاي پولدار اروپايــي ارائه ميكنند وسوسه ميشــوند و راه قاره سبز را در پيش ميگيرند و اين داســتان تكراري سالهاســت كه بــه واقعيتــي تلخي در دنياي فوتبال تبديل شــده اســت. واقعيتي كه ميگويد فوتباليســتهاي حرفهاي تا ابد مانند مزدورهايي هستند كه به همان جايي ميروند كه بوي پول به مشام ميرسد.

ماه ژوئن زماني كه اكسل ويتسل، هافبك بلژيكي زنيت ســنت پترزبورگ روسيه تصميم گرفت به جاي يوونتوس قهرمان ايتاليا به تيم تيانجين كوانجيان بپيوندد، به اين ســوال كــه چرا چين را به ســري A ترجيح داد، پاســخي صادقانه داد و گفت: «در يك طرف يك باشــگاه تاپ مانند يوونتوس بود اما در طرف ديگر يك پيشــنهاد حياتي براي خانوادهام وجود داشــت كه نميشد آن را رد كرد.»

گفته ميشــود كه ويتسل براي هر ســال از قرارداد 5 ســالهاش 15 ميليون پونــد حقــوق خواهد گرفت كه با احتســاب پاداشها اين رقم در پايان 5 سال ميتواند به 100 ميليون پوند برسد. خيليها چه در بلژيك چه در ايتاليــا و در شــبكههاي اجتماعي مختلف تصميم ويتســل 28 ســاله را محكوم كردنــد اما آيا اين بدترين نوع دورويي نيســت؟ خود همان كســاني كه او را به پول پرســتي متهم كردند آيا ميتوانســتند چشــمان خود را به چنين پيشــنهادي ببندند؟ برخي ادعا ميكننــد كه رفتن بــه چين يك نوع خودكشــي براي دوران بازيگري يك بازيكن به حســاب ميآيد، يك نشانه از افول در حرفهاش براي پاســخ دادن بــه اين عده هم ميتــوان پائولينيو را مثال زد، هافبك برزيلي تاتنهام كه از زمان رفتنش بــه گوانگژو نه تنها افت نكرده بلكه توانسته نظر مربي تيم ملي برزيل را بــراي دعوت از او جلب كند. بازيكناني مانند ويتســل هــم الزاما از رفتن به فوتبال چين در حوزه فوتبال ملي ضربه نميخورنــد و هرچقدر كه تعداد ستارههاي اين ليگ بيشتر شود، احتمال افول بازيكنان حاضر در آن هم كمتر ميشــود. حتي اين بحث وجود دارد كه رفتن به جايي مانند سوپرليگ چيــن ميتواند بــراي لژيونرهاي اين ليگ مفيد باشــد چرا كه آنها را از شر برنامه پرفشــار بازيهاي اروپا خلاص كنــد و آنها را براي مســابقاتي مانند جام جهاني پرانرژيتر نگه دارد.

تنها بخش غافلگيــر كننده ظهور ســوپرليگ چين به عنــوان يك رقيب مالي جاهطلــب در معروفترين ورزش دنيــا، تداوم ولخرجي آنهــا براي مدتي طولاني است.

واردات بازيكنان و مربيان ســطح بالا يك بخش كليدي از برنامه طولاني مدتي اســت كه چينيهــا براي تبديل كــردن سوپرليگشــان بــه يك قطب فوتبالــي در دنيا دنبال ميكنند و ورود كســاني مانند لوييز فليپه اســكولاري، فليكــس ماگات، آنــدره ويلاش بواش، مانوئــل پيگرينــي و فابيو كانــاوارو به عنــوان گروهــي از بهتريــن مربيــان و كارلــوس توس، اســكار، جكســون مارتنيس و... به عنوان بهترين بازيكنان، گواه اين موضوع است. اشتهاي چينيها بــراي جــذب بهترينهــاي فوتبال اما ظاهراً تمامي ندارد و پيشبيني ميشود كه يكي از باشــگاههاي آنها سال آينده ركورد گرانترين خريــد دنياي فوتبال را بشكند اما ســوالي كه اكنون مطرح ميشــود اين اســت كه چقــدر طول ميكشد ســوپرليگ چين به يك قطب مهم در دنياي فوتبال تبديل شود؟

باشــگاههاي اروپايــي تــا الان تلاشهــاي فراوانــي براي گســترش كانونهاي هواداريشان در چين انجام دادهاند امــا آنها كمكــم دارند متوجه ميشــوند كه تلاشهايشــان نخواهد توانســت مانع از اوجگيري قدرت مالي چينيها براي رقابت با آنها در وسوســه كردن ستارههاي دنياي فوتبال شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.