فدرر: هر هجيدرهليجا، نیزوتزده ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

هجدهمین قهرماني روژه فدرر در گرنداسلمها چیزي بیشتر از یك رکورد یا تکرار بود. تنیسور سوییسي در مصاحبهاي اختصاصي با تایمز از این گفته که بازتاب جهاني به این قهرماني بیشترین رضایت را در او به وجود آورده. مدتي را که دور از تنیس سپري کرد، برایش بينهایت پرفایده بود، ميتوانید ببینید چقدر روي فرم آمده، در صدایش اثر آن را بشنوید و حتي در سکوتش. در اوپن استرالیا کاملا مشخص بود اما از نزدیك وضوح بیشتري دارد. نرم و اثرگذار و به قول خودش : «احساس ميکنم راحت ترم و بهتر بازي ميکنم ». استاد 35 ساله درباره مسائل مختلفي حرف زد از جمله رکورد 18 قهرماني در گرنداسلمها و اهمیتش و اینکه آیا احتمال عبور از آن وجود دارد همچنین برنامه هایش براي سال 2017 و بازي در کنار دوست و رقیبش، رافائل نادال در جام لاور. از سال 2017 چه انتظاري داري؟ - انتظارات بالا ميرود وقتي اول سال در این سطح بازي ميکني. در عین حال، تلاش ميکنم اجازه ندهم خیلي بالا برود بخصوص تا اوایل آوریل و مســترز میامي، تا آن موقع فقط باید به پیشــرفت فكر کنم. با توجه به اینكه در تمام سال قبل حس خوبي نداشتم، اینكه هر بازي بدون مصدومیت انجام شود، اهمیت زیادي برایم دارد، هدف من در حال حاضر این است و فكر ميکنم وقتي دو سوم سال سپري ميشود، من صددرصد ميشوم با در نظرگرفتن قهرمانيام در اوپن استرالیا. قهرماني هجدهم برایت چطور بود؟ - فكر نميکنم به قهرماني هجدهم نیاز داشــتم تا در زندگي شادتر باشم و احساس کنم کاملتر شــدهام یا چیــزي مثل این اما این جایــزه از جنبههاي مختلف بزرگ بود. از ایــن جهت که انتخاب ســالها قبل من درست بوده یعني اینكه با تلاش به خواسته هایم ميرســم و اینكه مدتي بسیار طولاني در مسیر درست قدم برداشتهام و همچنین اینكه سال گذشته را استراحت کردم تصمیم درســتي بوده. انتقادات زیادي از من ميشد اما با این قهرماني هجدهم خیليها را شــاد کردم. احساس کردم در جهان بازتاب داشت و خیليها ميگفتند روژه لیاقتش را داشت و این حس خوبي دارد.

بعد از بــردن هجدهمین قهرماني بازنشســتگي هرچند موقت به ذهنت خطور کرد؟

- راســتش نــه چــون بعد بــه خودم ميگفتــم چرا شــش ماه کنــار رفتم؟ این پاداش اســتمرار و دوام من بود که همیشه هدفم بــوده. هرگز به خــودم نگفتم که در یک تورنمنت یا یک مسابقه شرکت ميکنم و یک جام را ميبــرم و بعد خداحافظ. چه کســي ميداند؟ هنوز هم شاید اینطور تمام شــود اما من به بازنشستگي از این دید نگاه نميکنم، به نظر من این یک فرآیند اســت ضمن اینكه هرچه بیشتر به آن فكر ميکنم حس ميکنم به آن نزدیكترم.

پنج ســال بین قهرماني 17 و 18 فاصله افتاد، در این مدت ناامید نشدي؟

- مــن ســالهاي بــدي نداشــتم، تورنمنتهــاي زیادي را بــردم و تقریبا نفر اول جهان شدم، یادم هست در سال 2014 جام دیویس را بردم بنابراین سالهاي خوبي داشتم اما دو سال 2013 و 2016 بد بود به خاطر مشــكلات کمر و زانو. آنچه خوشحالم ميکند این است که وقتي تصمیم به تغییر گرفتم-البته در اندازه خودم –موفقیت آمیز بود. در ســال 2014 بازيهاي خیلي خوبي انجام دادم و جسورانه و مثبت بازي کردم و بعد از آن از بازي لذت بیشتري ميبردم. این مدت طولاني به نظر ميرسد اما در مقاطعي بازيهاي خیلي خوبي کردم و فكر نميکنم چندان هم ناامیدکننده بود.

مصدومیت عامل دوريات از تنیس در شش ماه دوم سال گذشته بود یا نیاز به استراحت و بازپروري؟

- مصدومیت. یک سال و خردهاي قبل عمل جراحي داشــتم که خیلــي موثر نبود به خاطر مســائلي که همیشه با زانو داشتم. وقتي زانو درگیر است، مایعي تولید ميکند که مثل روغن است، باعث ميشود احساس ســنگیني کني و حس خوبي نداشته باشي. مدتي طولانــي چنین وضعیتي داشــتم و دکترها گفتند باید استراحت کني و به بازي به خودم نگفتم که در یك تورنمنت یا یك مسابقه شرکت ميکنم و یك جام را ميبرم و بعد خداحافظ. چه کسي ميداند؟ هنوز هم شاید اینطور تمام شود اما من به بازنشستگي از این دید نگاه نميکنم ادامه ندهي تا بدتر نشــوي. خودم دوســت نداشــتم اما به سه دلیل، زندگيام، سلامتم و حرفــهام پذیرفتــم. فكر ميکردم ســه یا چهار ماه باشد اما فیزیوتراپم، مربي بدنسازم و دکترم گفتند شــش مــاه چون بدن براي بازســازي به این زمان احتیاج دارد. همین کار را کردم و از این بابت خوشحالم.

آیا 18 گرنداســلم دست یافتني است، حتي براي روژه فدرر؟

- امــكان دارد یک نفر از آن عبور کند. هرچه جلوتر ميرویــم، بازیكنان مرد و زن بیشــتر روي رکوردها تمرکز ميکنند. فكر نميکنم پیت ســمپراس در تمام حرفه اش روي رکوردها تمرکز داشــت یا سرنا ویلیامز وقتــي اولین جامها را ميگرفــت یا مارتینا ناوراتیلــووا یــا حتي عقبتــر راد لاور. آنها از اول بــه رکورد فكر نميکردنــد اما حالا بازیكنان و رســانهها توجه بیشــتري نشان ميدهند چون حس ميکنند در این صورت است که از شما بهعنوان بهترین یاد ميشود. از نظر من احتمال شكســتن این رکورد در آینده زیاد اســت، چون این روزها رکوردها خیلي راحتتر شكسته ميشوند.

کار یا فکري هست که در روزهاي اول کارت در مســیر پیشــرفت به تو کمك کرده باشد؟

- در یــک مقطع از کار باید فقط تلاش کني، مصمم باشــي، انگیزه داشــته باشي و بدانــي چه ميخواهي و بایــد چه کني و تصمیــم گیري درســت در زمان مناســب اهمیت زیــادي دارد. ورزشــكار جوان باید از خودش بیشــترین انتظار را داشــته باشد اما از آنچــه انجام ميدهد لــذت ببرد ولي بایــد اطرافیان و همراهان درســتي را براي خودشــان انتخاب کرده باشــند و به اندازه تمریــن کنند نه کم و نه زیــاد. باید به قدر کافي اســتراحت کنند و از تجربههاي خود درس بگیرند.

از بازي در کنار رافائل نادال در جام لاور بگو...

- خیلي دوســت دارم در کنار رافا بازي کنم، بارها مقابل او قرار گرفتهام و به همین دلیل تصورم این اســت که بازي در کنار او باید الهام بخش و هیجان انگیز باشد، فرمت جام لاور هم فوقالعاده است. شما همه این بازیكنان بزرگ را کنار یكدیگر دارید و بیورن بورگ مربي من و بقیه تیم اروپا خواهد بود.

مــن و رافائل از توانایيهــاي هم خبر داریم و اگر خوب بازي کنیم، زیبا ميشــود. این را ميدانیم کــه در دوبل قرارگرفتن دو بازیكن بزرگ کنار هم شرط نیست اما تلاش ميکنیم یک تیم باشیم و به موفقیت برسیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.