استقلال در مسلخ مردان سايه

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال - رضا حمیدی ‪Reza Hamidi‬

فصلــي كــه گذشــتبــهلحــاظ مديريتي بيشــباهت به فصل ششــم نبود. همان فصلي كه براثر ســهلانگاري مديران، اســتقلالبه دليل دير ارسال شدن فهرســت بازيكنانش از حضور در ليگ قهرمانان آسيا محروم شد. در آن دوره سياه مديران باشگاهاســتقلال كه بيهيچ سر رشته و تخصصي امور را در دســت گرفته بودنــد، موجبات حذف اين تيــم از رقابتهاي ليگ قهرمانان آســيا را فراهم كردند تا تنها آه و حسرت وافسوس براي هواداران اين تيم باقي بماند و بازيكنان پشت درهاي يكي از مهمترين رقابتهاي فوتبالي در قــارهبمانند و فرصت عرضاندام دراين بازيها را از كف بدهند. فصل شــانزدهم گرچه اســتقلال توانســت درليگ قهرمانان آسيا حضور يابد اما در بخش مديريتي اين باشگاه كاستيهاي بســياري وجود داشت و هيچگاه شرايط با ثباتي حاكم نبود. *** اســتقلال در فصلــي كــه به روزهــاي پايانــياش نزديك ميشــود 3 مديرعامل را به خود ديد. ابتــدا بهرام افشــارزاده كه از فصــل پيش در اســتقلال ابقا شد، بعد حســنيخو كه تنها 72 ســاعت مديرعامل استقلال بود و سرانجام ســيدرضا افتخاري. بخــشاعظمــيازاســتقلالي كه اكنــون مشــاهده ميكنيم حاصل تفكرات و ايدههاي بهرام افشارزاده است. مديرعاملي كه به دليلاختــلاف با وزير ورزش و جوانان ســابق نتوانســت به مديريت در اين باشــگاه ادامه دهد. افشارزاده مديرعاملي بود كه هرگز با فضــاي كار در يك باشگاه فوتبال آشنايي نداشت و به همين دليــل او همه امور را بهافرادي ســپرد كه در پس پرده برايش برنامه مينوشتند و تصميمسازي ميكردند.

اين افراد حتــي در انتخاب بازيكنان هم نقش بسياري داشتند و گرداننده سياستهاي اقتصادي باشگاه هم بودند. در حقيقت اين افشارزاده نبود كه اســتقلال را مديريت ميكرد بلكه مديراناستقلال كســاني بودند كه تنها براي كسب شــهرت از كنار برخي بازيكنان، بهرهگيرياز نام باشگاه و رسيدن به مقاصد با لابيگري وارتباطهاينادرســتاقتصادي گام به عرصه گذاشته بودند.

پيشتر بارها در رســانهها گوشزد ميشد كه بايد دســت اين افراد از باشــگاه كوتاه شود و حتي كار به جايي رســيد كه علي فتحا...زاده، موفقترين مديرعامل تاريخ فوتبال ايران در يكي از رســانهها اعلام كرد كهاگر وضعيتاستقلال همين گونهادامه يابدنام آناخلالگران راافشا ميكنم. عنان كار چنان در دست سود جويان بود كه همه تصميمهاي ريز و درشت از اين افراد نشات ميگرفت و افشارزاده تنها نقش يك مجسمه را در باشگاه استقلال ايفا ميكرد و حتي مصاحبههاي او نيز از قبل طراحي شده بود و وي هيچگاه نميتوانست بدون اجازه بازيگران پشت پرده تصميمي اتخاذ كند.

اين سستيها و انفعالهاي مديريتي در نهايت ضربه مهلكي به اســتقلال زد و ديديم كه آبيها به جاي رســيدن به جامهاي قهرماني و يا پيروزي در شــهرآوردها پي در پي ناكامي تجربه كردند و حتي زماني طولاني از حضــور در ليگ قهرمانان آســيا محروم ماندند.

گرچه ميشــد به سرمنشــا اين تحولات نگاه ويژهتري داشت و به آن نقطهاي نگريست كه اسباب سياســتگذاريهاي كلان باشگاه استقلال را فراهم كردند. بايــد دراين ميان به نــام اميررضا خادم هم اشاره كنيم. مشــاور وزير ورزش و جوانان سابق كه وقتي از وزيــر ورزش حكم گرفت فقط به تســويه حسابهاي شخصي پرداخت.

ويبدوناينكه ذرهاي آيندهباشــگاهاستقلال برايش اهميت داشته باشــد با وعدههاي توخالي و پوچ تنها به تغييرات بيهدف اكتفا كرد اما محصول اســتقلالي كــهاو با تفكــرات غلطش پديــد آورد ناكاميهاي بيشــمار، تغييرات فراوان و بدهيهاي بســيار بود. آنچــه در حقيقت امروز از اســتقلال ميبينيــم نتيجه تفكرات غلــطاميررضا خادم هم هســت؛ كشتيگيري كه پشــت تماماين جريانات مخفي ماند و استقلال را ضربه فني كرد.

شــايداگر وزير ورزش و جوانان ســابق قدري محتاطتر عمل ميكرد و امور را به دست افرادي كه هيچ تخصصي در باشــگاهداري ندارند، نميسپارد استقلال محليبراي تاخت و تاز سود جوياننميشد و عــلاوهبرناكاميهاي پي در پــي درنتيجهگيري، اينچنين بدهي روي بدهي نميگذاشت.

اميررضا خــادم روزي كه از وزير ســابق حكم گرفت دورنمايي دراقتصاداســتقلال و پرسپوليس تصوير ميكــرد كه خيليها باورشــان شــده بود اســتقلال به زودي به يك باشــگاه ســود ده بدل خواهد شد. خادم با ادبياتي نامتعارف در برنامههاي تلويزيونــي حاضر ميشــد و عليه مديــران بركنار كرده اســتقلال حرف ميزد و سياهه مالي آنها را به ســخره ميگرفت و خود را طوري دراذهان عمومي جا ميانداخت كه انگار ســالهاي مديدي مديريت اقتصادي كرده و باشــگاه را به گلستان بدل خواهد كرداما هر آنچهاو وعده دادهبودبه ســرانجامنرسيد به طوري كه اكنون ميبينيم باشــگاهي كه به قول وي قرار بود ســالانه 25 تا 30 ميليارد تومان درآمد داشته باشــد، به يكي از بدهكارترين باشگاهها بدل شده است.

اكنون اگر اســتقلال نميتواند خرج يومهاش را هــم تامين كند يكــياز مهمترين دلايش همين تصميمهاي مغرضانه و نادرســتي است كه خادم و امثالهم اتخاذ كردند و باشــگاه را اكنون به ويرانهاي بدل ساختهاند كه هيچ مديري هم تاب مديريت در آن را ندارد.

اگر ميشنويم كه سيدرضاافتخاري در روزهاي پاياني ســال ميخواســته امور را رها كنــد و بارها صحبت از اســتعفا كرده مهمتريــن دليلش همين بيثباتيهاي مالي در باشگاه استقلال است؛ فقدان پول ونبودبودجه كافي كهاختلافهايبســياري را هم در هيات مديره اين باشگاه به وجود آورده است. شــايداگراســتقلال همانگونه كه خادم وعده داده بود به باشگاهي سود ده بدل ميشد، اكنون مديران اســتقلالبدون هيچاختلافــي در كنار هم فعاليت ميكردنــد و كاربهاعتصابهاي منزجركنندهاخير نميكشيد و اســتقلال خود يك منبع بزرگ مالي ميشــد اما هيچ يك از آن اهداف به ظاهر عاليهاي كه آقاي مشاور وعده داده بود عملي نشد و استقلال سياهترين روزهاي مديريتي خود را در 3 فصل اخير تجربه كرد.

گرچه خــودافتخاري هم دربهبار آمدنبرخي از تيرگيها بي تاثير نبــوده و نبايد فراموش كرد كه او نيز در فصل شــانزدهم هيچگاه نتوانست درنقش مديري قاطع گام بــردارد. نوع مديريتافتخاري در حقيقت شــبيه به مديريت بهرام افشارزاده است. او نيز همچون بهرام از اقتدار لازم بيبهره است و آنقدر از فضاي مديريت در باشگاههاي فوتبال دوراست كه زمان پايان نقل وانتقالات رااز ياد ميبرد و حتي قادر نيست مبالغ ناچيز بدهيهاي برجا مانده از گذشته را پرداخت كند تا باشگاه استقلال از نقل و انتقالات نيم فصل محروم نشود.

شــايداين محروميتبي هيــچبرنامهريزياز پيش طراحي شــدهايبراي منصوريان خوشــايند بود اما مديرعامل باشــگاه استقلال را در ميان افكار عمومي فــردي بيكفايت و فاقــد صلاحيت جلوه داد. افتخاري در اداره امور خود چنان سســت است كه در يكي از نشســتهاي خصوصي با بازيكنان به راحتي عليه مقامهاي بالادست خود )هيات مديره( مصاحبه و اعلام ميكند به زودي آنها را از كار بركنار خواهد كرد. ادعايي كه يك روز بعد سعي شد تعديل گردد و سايت باشگاه استقلال مصاحبهاي از قول او منتشر كردبااين مضمون : «همهبايدبه هيات مديره احترام بگذاريم .» حال بااين مديراني كه نه باز خورد اظهارات خــود را ميدانند، نه ميتوانند بودجههاي يوميه را تاميــن كنند و نه اقتــدار لازم را دارند كه دست مردان سايه را كوتاه كنند آيا ميتوان به آينده اين باشگاه اميدوار بود؟

پاســخ روشــن اســت؛ مادامي كه استقلال مديراني قاطــع، پولســاز و كارآمــد و ايضا هيات مديرهاي يكدســت در اختيار نداشته باشد حتي با بهتريــن بازيكنان هم به جايــگاه رفيعي در فوتبال نخواهد رسيد و اين باشــگاه به روزهاي شكوه خود بازنميگــردد. ازاســتقلالانتظارها كم نيســت و مديراني كه بر مســند كار مينشــينند بايد توانايي برآوردهســازي آنچــه هواداران طلــب ميكنند را داشته باشند.

اســتقلال روزگاري نــه چنــدان دور چنان رشد داشــت كه تا رتبه شــصتم ردهبندي تيمهاي باشــگاهي جهان پيش رفت اما اكنون به رغم تمام زحماتي كه منصوريــان و بازيكنان جوان در دو ماه اخير سال 95 كشيدند واندكي وضعيت تيم را بهبود دادند، شرايط مطلوبي رااز ديدگاهبينالمللي سپري نميكند و نســبت به چهار ســال قبل خود رشدي نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.