فرداي استقلال چه خبر است؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال - امیر اسدی ‪Amir Asadi‬

خانه تكاني در اســتقلال، نســل جديدي را پديد آورده. نســلي جوان با بازيكناني پرانگيزه و آيندهدار. آنها قرار است ستارههاي فوتبال ايران باشند. ستارههايي كه درخشــش را در استقلال آغاز كرده و اميدوارنــد حتي به پيراهن تيم ملي و باشگاههاي اروپايي نيز چنگ بزنند. فعلا كه از اين نسل به نيكي ياد ميشود، چون همواره در استقلال

– بخصوص نيــم فصل دوم – درخشــيدهاند و به بازيكنان كليدي بدل شدهاند.

اما چند سوال. آيا ميتوان اين نسل از بازيكنان جوان استقلال را نسلي موفق دانست؟ آيا اين نسل ميتواند اتفاقات بزرگي براي استقلال رقم بزند؟ آيا اين بازيكنان قادرند براي اســتقلال نسلي طلايي بسازند؟ اينها سوالهايي اســت كه امروز پاسخ روشــني پيش روي فوتبال ايران نميگذارد. اين نسل درخشان است يا نه، هنوز صد در صد مشخص نيست.

مقايسه با نسلهاي قبل اما ميتواند تا حدودي و نه به صورت قطعي پاسخ اين سوال را بدهد. پيشتر در همين اســتقلال، مجتبي جبــاري، آندرانيك تيموريان، خســرو حيدري، وحيد طالب لو و حتي بهشــاد ياورزاده نسلي را ســاختند كه تا سالها پشتوانه اين تيم بودند و دلايل اصلي افتخاراتي كه نصيب استقلال شــد. افتخاراتي چون قهرماني در ليگ برتر و درخشش در جام حذفي.

اين نسل سپس به تيم ملي رسيدند. درخشش آنها ادامه داشت و هر يك تبديل به بازيكني موثر شــدند. يكي مثل تيموريان بيش از 100 بازي ملي انجام داد و بازيكني چون خسرو حيدري هم براي مدتها پيراهن تيم ملي را پوشيد. مجتبي جباري نيز همينطور. او هم براي سالها بدل به بازيساز اصلي تيم ملي ايران شد و در مســير صعود به جام جهانــي 2014 يكي از بازيكنان كليدي لقب گرفت. هر چند يك ماه مانده به ســفر و پرواز به ســوي ريودوژانيرو تصميم گرفت ديگر براي تيم ملي بازي نكند.

از مقايسه اين دو نسل فعلا نميتوان به پاسخ قطعي رسيد، چون نسل جديد استقلال را فقط يك نيم فصل ديده و از بازي هايش لذت برده ايم. نسلي كه اگر نبود، قطعا نتايج اســتقلال تغيير نميكرد و اين تيم نميتوانســت خالق موفقيتهايي چون پيروزي در شــهرآورد يا حضوري مقتدر در ليگ قهرمانان آسيا باشد.

نسل جديد استقلال پتانسيل دارد، پتانسيل تبديل به نسلي طلايي. تبديل به ستارههايي كه تا سالها به ياد هواداران بمانند. اين نسل را در دو بعد ميتوان بررســي كرد. ابتدا كيفي يا فني و دومي از لحاظ دستاورد. از لحاظ كيفي اين نسل تواناييهاي بسياري دارد. از اميد نورافكن كه مثل يك بازيكن باتجربه ميانه ميدان استقلال را در اختيار گرفته و به آن شــكل جديدي داده يا فرشيد اسماعيلي كه نشان داده يك هافبك طراح با كيفيت بالا است.

ميلاد زكي پور در دفاع چپ، مجيد حســيني در قلب دفاع، محســن كريمــي و بهنام برزاي در فاز تهاجمي نيز از ديگر بازيكنان جوان اســتقلال هســتند كه ميتوانند بخشــي از نســل طلايي استقلال باشند. بازيكناني كه هر يك توانستهاند به بهترين شكل ممكن در تاكتيك استقلال جا بيفتند و عصاي دست باشند. عصاي دست، آن هم در 20، 21 يا 22 ســالگي كه ميتواند اتفاق فوق العادهاي براي استقلال باشد.

از لحاظ دستاورد نيز اين بازيكنان توانستهاند كارهاي بزرگي انجام بدهند. چه در ليگ برتر و چه در آسيا، نتايج اســتقلال از اين رو به آن رو شده و كامل تغيير كرده. البته به نســبت نيم فصل اول كه اتكاي منصوريان بيشتر به بازيكنان باتجربه بود و نه اين جوان ها. اين نســل كه وارد تركيب استقلال شدند، كفه ترازو را به ســود خود سنگين كردند. نتايج اســتقلال هم تغيير كرد تا آنها دستاوردي بزرگ را رقم بزنند. شــايد اگــر از ابتداي فصل، منصوريان به اين نســل اعتماد ميكرد حالا براي قهرماني تلاش ميكرد.

اين نسل يك برتري نســبت به نسل جباري، تيموريــان و خســروحيــدريدارد. آنهــاوقتي جوانتــربودندبه تيمي چون ابومســلم قرض داده شــدند تــا آبديده شوند. تا پخته شــوند و بعد برگردند و پيراهــن اســتقلال را بپوشــند. بازيكنان اين نسل اما از استقلال استارت زدند. دوران طلايي خود را نه در تيم ديگري كه در اســتقلال آغاز كردند و در اين تيم ستاره شدند.

بازي در استقلال و ستاره بودن در اين تيم، كار آساني نيست . بازيكنان جــو ان ا ســتقلا ل امــا عملياتي تقريبا غيرممكن را انجــام دادند و در اين مسير موفق هم شــدند. برخلاف قبليها كه در تيمهاي ديگــر كســب تجربه كردند و سپس به تركيب استقلال رســيدند و نسل موفقي را ساختند.

منصوريــان و باشــگاه اســتقلال را ميتــوان ميلياردرهاي ليگ برتر معرفي كرد. با اين بازيكنان جواني كه در اختيار دارند، اســتقلال تا سالها ميتواند حــرف اول را در فوتبال ايران بزند. هم از نظــر نتيجه و هم از لحاظ نيروي انســاني و البته حق انتقالي كه قطعا از كوچ اين ستارههاي جوان نصيبش خواهد شد.

ايــن بازيكنان جوان، اگر آســيب نبينند و از نظر رواني بتوانند خود را كنتــرل كنند، قطعا نســل طلايــي خواهند ساخت. نســلي كه تا سالها اســتقلال را بيمه كنــد و براي اين تيم منشــا موفقيت باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.