حالا قلب استقلال منظم ميزند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال - آرمن ساروخانیان ‪Armen Saroukhanian‬

استقلال اين روزها با تيم شــروع فصل قابل مقايسه نيست. تيمي كه در يازده بازي اخيرش 8 بار برنده شــده و فقط يك بازي را باخته، در شــش هفته اول ليگ شــانزدهم راهي براي بردن پيدا نميكرد. در اين شش بازي كه منصوريان را تا آستانه بركناري پيش برد، اســتقلال دو بار بازي برده )نفت و ماشينسازي( را مساوي كرد، يك بار بازي مساوي )اســتقلال خوزستان( را از دســت داد و يك بار هم از برد به باخت )صنعت نفت آبادان( رســيد! مشكل بزرگ استقلال در آن روزها حفظ نتيجه بود و مشكلات ساختار دفاعياش اجازه نميداد از گلهاي زده محافظت كند. منصوريان براي حل اين مشــكل تركيبهاي دفاعي مختلفي را آزمود، ولي هيچكدام نتوانســت گرهگشــا باشد. گذشت زمان نشان داد كه مشــكل اســتقلال بيش از آنكه در خط دفاعي باشد در ساختار دفاعي تيم و مهمتر از همه خط مياني است. استقلال سرانجام در هفته هفتم مقابل ذوبآهن به برد رسيد، ولي نتايج اين تيم همچنان پرنوسان بود تا اينكه منصوريان به فكر ترميم خط مياني افتاد. او از سيستم 4-2-4 مورد علاقهاش دست كشيد و به 2-3-1-4 روي آورد. همين تغيير ظاهرا كوچك به مربي اســتقلال كمك كرد كه از مهرههايش بهترين كارآيي را بگيرد و هرچند نتوانســت تيموريان و جباروف را جذب كند، باز هم آنقدر بازيكن جوان و مســتعد داشت كه بتواند تيمي مدعي در ايران و آســيا بسازد. كليد اين تغييرات اضافه شدن نورافكن به خط مياني بود. مدتي طول كشيد تا اين هافبك 19 ساله به بازي در ليگ برتر عادت كند، ولي او در اين هفتهها آنقدر خوب بوده كه دعوتش به تيم ملي هم عجيب نخواهد بود. اوج بازيهاي نورافكن مقابل پرســپوليس در شــهرآورد، مقابل السد در پليآف ليگ قهرمانان و همين هفته مقابل لكوموتيو در ورزشــگاه آزادي بود. منصوريان در شروع فصل فرشيد باقــري را به عنوان هافبك دفاعي جذب كرد، ولي نمايش هافبك ســابق صبا او را راضي نكرد تا اميد ابراهيمي را به اين منطقه ببرد. ابراهيمي پيش از اين هم نشان داده بود گزينه مناسبي براي پوشش فضاي مقابل دفاع نيست، چرا كه تمايل به شركت در حملات دارد. استقلال شروع فصل با زوج ابراهيمي و بختيار در هافبك، تيم نامتعادلي در حمله و دفاع بود و به همين خاطر امتيازات زيادي از دست داد. در هفته سوم اين تيم با همين تركيب مقابــل صنعت نفت قرار گرفــت و گل اول را هم زد، ولي در پنج دقيقه پاياني با دو حمله خفيف ميهمان دروازهاش باز شد.

نورافكن كه در نيمفصل اول جايي در برنامههاي منصوريان نداشــت، آخرين گزينه ايــن مربي براي پر كردن ايــن حفره حياتي بود و جواب اين اعتماد را به بهترين شــكل داد. او همان نقشــي را دارد كه فصل قبل روزبه چشــمي بر عهده داشت و يكي از مردان كليدي مظلومي در صدرنشيني استقلال بود، ولي از روزي كه رباطش پاره شد، نتايج تيم هم افت كرد تا در نهايت به رتبه ســوم برسد. پوششهاي خوب نورافكن به ابراهيمي هم فرصت داد آزادانه به حملات اضافه شــود. هافبك مليپوش اســتقلال بيشتر خصوصيات يك هافبك باكس تو باكس را دارد و بهترين عملكردش زماني است كه تيم با دو هافبك دفاعي بازي كند. زماني كه اســتقلال با 4 هافبك بازي ميكرد، فرشيد اسماعيلي مجبور بود در ســمت چپ بازي كند، ولي در آرايش جديد به هافبك هجومي منتقل شــد. او در اين پست محوري بهترين كارآيي را دارد و توانسته گلهاي حساسي هم بزند، از جمله دو بازي حساس مقابل پرسپوليس و لكوموتيو كه بهترين بازيكن زمين هم شد. قلب استقلال با مثلث نورافكن، ابراهيمي و اسماعيلي منظم ميتپد، آنقدر خوب كه منتقدان منصوريان در شــروع فصل اعتراف ميكنند كه او در مسير درستي قرار دارد و بايد به كارش در اين تيم ادامه بدهد. در تركيب جديد برزاي هم به عنوان گوش راســت مهره مناســبي بوده و منصوريــان قرباني را كه يك مهاجم مركزي اســت به گوش چــپ منتقل كرده. قرباني با دوندگي بالا حضور موثري در كارهاي دفاعي دارد و هنگام حملات با قدرت سرزنياش در كنار كاوه رضايي قرار ميگيرد. اين مشــابه پســتي است كه مانژوكيچ در يوونتوس دارد و آلگري با حضور ايگواين در نوك حمله از اين مهاجم گلزن در گوش چپ استفاده ميكند.

منصوريــان با اين خط مياني پنج نفره نه تنهــا دفاعش را بيمه كرده، در خط حمله هم موثرتر و زهردارتر اســت. متوسط بيش از دو گل زده در يازده بازي اخير ثابت ميكند كه اين بهترين تركيب براي اســتقلال است. منصوريان هرچند كمي دير، بالاخره فرمول موفقيت را پيدا كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.