بازگشت 13 هفتهاي خداداد به ليگ

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســياهجامگان كه در آخرين دقيقه بازي بــا ملوان در هفته پاياني ليگ پانزدهم با گل حميد عليعسگر بقايش در ليگ برتر قطعي شد در فصل شانزدهم با اتفاقات و حاشيههاي بسيار مواجه شد كه پرداختن به همه آنها به زمان بيشتري نياز دارد.

اما اين اتفاقات و بيپوليها باعث شــد تا مالكان باشــگاه سراغ خداداد عزيزي بروند و ايــن مربي صريحاللهجه كه جايش در ليگ خالــي بود دوبــاره با تيم شــهرش به ليگ برگردد.

خداداد مثــل چند ســال اخير مهدي هاشمينســب را به عنوان دستيار به كادرش اضافه كرد اما خودش به دليل محروميتهاي انضباطي كه شاملش شد بيشتر از روي سكو تيمش را هدايت ميكرد.

خداداد در نهايت و بعد از باخت خانگي به تراكتورسازي خواهان فسخ قراردادش شد كه اين اتفاق هم افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.