نفت، تامينكننده سرخابيها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نفــت تهــران فصــل گذشــته نتايج قابلقبولــي را به دســت آورد و همين هم باعث شد تا بازيكنان زيادي از اين تيم جدا و لباس تيمهاي پرسپوليس و استقلال را به تن كنند. سيدجلال حسيني، وحيد اميري، عليرضا بيرانوند به پرسپوليس رفتند و علي قرباني، زكيپور، حقدوست و پادواني هم به استقلال رفتند.

منصوريان به استقلال رفت و در حالي كــه نفتيها با افشــين پيرواني بــه توافق رسيده بودند اما به خاطر مخالفت كيروش، پيرواني جدا و علي دايي هدايت اين تيم را بر عهده گرفت.

نفــت در مجموع نتيجــه خوبي را در ليگ به دســت آورده و در جام حذفي هم كه فيناليست است.

اگر آنها قهرمان جام حذفي شوند براي اولين مرتبه در تاريخ اين باشگاه خواهد بود كه آسيايي ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.