جدايي و بازگشت يك روزه مرفاوي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعــد از اينكه صباي قم صمد مرفاوي را به عنوان ســرمربي انتخاب كرد اين مربي اميدوار بود كــه بتواند با حل مشــكلات مالي تيمش نتايــج خوبي را هم به دســت آورد اما نه تنها مشــكلات مالي آنها حل نشــد بلكه اين مربي نتوانســت نتايج قابل قبولي را طي چند هفته به دست آورد.

به طوري كه از هفته هشــتم تا شانزدهم رنــگ پيروزي را نديــد و فقط يــك امتياز را كسب كردند. در نهايت بعد از بازي با استقلال خوزســتان مرفاوي در جمع شاگردانش از آنها خداحافظي كرد و همين مســاله اين ذهنيت را به وجود آورد كه او اســتعفا داده است. باشگاه خيلي زود با ســهراب بختيــاريزاده به توافق رســيد اما مرفاوي همان روز اعلام كرد كه به هيچ وجه اســتعفا نــداده و در تمرين تيمش حاضر ميشــود. او هميــن كار را انجام داد و خيلي زود پرونده جانشــيني بختياريزاده هم بسته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.